Od Redaktora Naczelnego

Adriana Barbara Cieślak

DOI: 10.21858/msr.21.01

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W roku 2017 Zespół Redakcyjny periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne stanął w obliczu poważnego wyzwania. Zainteresowanie naszym czasopismem wśród autorów oraz czytelników z różnych środowisk naukowych, jak i pośród praktyków zajmujących się rozwojem przestrzennym i polityką publiczną utwierdziło nas w przekonaniu, że to co robimy jest ważne, ale stało się także punktem wyjścia do podjęcia zmian, których celem musi być rozwój i rozszerzenie naszej działalności.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Terytorialny paradygmat rozwoju w praktyce

Monika Słupińska

DOI: 10.21858/msr.21.02

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Polityka spójności odgrywa kluczową rolę dla dynamiki procesu integracji europejskiej, stanowi w pewnym sensie „barometr” siły i kierunku przebiegu tego procesu, wokół którego w ostatnich latach toczy się debata europejska. Polityka ta w obecnym okresie programowania (2014-2020) ma wyraźny „wymiar terytorialny“, tzn. pozwala na dopasowanie charakteru wsparcia do specyfik i potrzeb określonych terytoriów.

Monika Słupińska, Terytorialny paradygmat rozwoju w praktycePobierz

Kreowanie marek regionów za granicą przez różne grupy interesariuszy na przykładzie wybranych polskich województw

Katarzyna Janiszewska

DOI: 10.21858/msr.21.03

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest ukazanie działań oraz sposobów i zakresu zaangażowania różnego rodzaju interesariuszy w proces kształtowania marki regionu za granicą. W tym celu przeprowadzono pół ustrukturyzowane wywiady indywidualne z jednym pracownikiem każdego z wybranych pięciu biur regionalnych w Brukseli. Analizie poddano istotę i motywy kształtowania marki regionu, postrzeganie roli biur regionalnych oraz sposób zaangażowania grup interesariuszy w proces.

Katarzyna Janiszewska, Kreowanie marek regionów za granicą przez różne grupy interesariuszy na przykładzie wybranych polskich województwPobierz

Rewitalizacja a jakość przestrzeni publicznej centrum miasta

Anna Wojnarowska

DOI: 10.21858/msr.21.03

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na podstawie autorskiej metody oceny jakości przestrzeni publicznej centrum miasta, wykazujących związek pomiędzy jakością przestrzeni publicznej centrum a procesem rewitalizacji tej strefy miasta. Jakość przestrzeni miejskiej ma współcześnie istotne znaczenie zarówno dla jakości życia mieszkańców, jak i atrakcyjności miasta dla użytkowników zewnętrznych i inwestorów.

Anna Wojnarowska, Rewitalizacja a jakość przestrzeni publicznej centrum miastaPobierz

Pogranicze sztuki i architektury. Przestrzeń miejska jako ważny czynnik kształtowania tożsamości

Anna Rathman

DOI: 10.21858/msr.21.04

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Francuscy encyklopedyści zdefiniowali muzeum jako sumę ludzkiej wiedzy i sztuki, miejsce które może stać się zarazem teatrem i audytorium. Profesor Andrzej Kiciński pisał w swojej książce o muzeach, że zarówno biblioteki jak i muzea stanowią niezbędny i nieodłączny element budowania tożsamości, ale także krajobrazu miasta. Odbiorcy przestrzeni związanych z muzeami stanowią grupę społeczną, która tworzy nową jakość poprzez rodzaj wtajemniczenia i wrażliwość na współczesne problemy społeczne i artystyczne.

Anna Rathman, Pogranicze sztuki i architektury. Przestrzeń miejska jako ważny czynnik kształtowania tożsamościPobierz

Nowe możliwości rewitalizacji małych zbiorników wodnych

Andrzej Eymontt, Krzysztof Wierzbicki

DOI: 10.21858/msr.21.05

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Znaczny postęp technologii wydobywania osadów z dna zbiorników wodnych i przetwarzania ich na wysoko wartościowe nawozy organiczne stworzył nowe możliwości ich rekultywacji. Te nowe możliwości mogą być dobrze wykorzystane przy aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, a także przy realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz planów odnowy dróg wodnych w Polsce.

Andrzej Eymontt, Krzysztof Wierzbicki, Nowe możliwości rewitalizacji małych zbiorników wodnychPobierz

Działalność architektoniczna w formie spółki partnerskiej

Wanda Misiak

DOI: 10.21858/msr.21.06

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W publikacji zwrócona została uwaga na możliwość podjęcia i prowadzenia działalności architektonicznej w formie spółki partnerskiej z uwagi na jej specyfikę. Tego typu spółka przeznaczona jest do wykonywania wolnych zawodów. Z wykonywaniem wolnego zawodu (w tym zawodu architekta) wiąże się ryzyko popełnienia błędu „w sztuce”, a co za tym idzie obowiązek odszkodowania, które jest zobowiązaniem spółki.

Wanda Misiak, Działalność architektoniczna w formie spółki partnerskiejPobierz

Upamiętnianie księcia Janusza Starszego a wiedza współczesnego mieszkańca Mazowsza

Piotr Piekarz

DOI: 10.21858/msr.21.07

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Janusz I Starszy (ok.1346-1429), był jednym z najwybitniejszych książąt mazowieckich, o bardzo dobrej opinii zawartej w Kronice Jana Długosza. Dlatego też władze samorządowe, szukając lokalnej postaci historycznej godnej upamiętnienia, decydują się czasami na księcia Janusza Starszego.

Piotr Piekarz, Upamiętnianie księcia Janusza Starszego a wiedza współczesnego mieszkańca MazowszaPobierz

Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek

DOI: 10.21858/msr.21.08

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia problematyki konfliktów typu NIMBY. Są to konflikty wynikające z opozycji społeczności lokalnych wobec lokalizacji, w okolicy ich miejsca zamieszkania, inwestycji, postrzeganych przez nie za uciążliwe. Przedstawiono przestrzenny obraz występowania konfliktów w Polsce (z wyłączeniem dużych i średnich miast), będący wynikiem kwerendy archiwów prasowych (prasy regionalnej i lokalnej) przeprowadzonej dla okresu styczeń 2007 – marzec 2014.

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek, Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnegoPobierz