Profil czasopisma

MAZOWSZE Studia Regionalne jest kwartalnikiem. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe o nr ISSN 1689–4774. Wydanie on-line ma ner ISSN 2543-4373.

Artykuły publikowane są głównie w języku polskim ze streszczeniami w językach polskim i angielskim. Okazjonalnie wydawane są numery z języku angielskim ze streszczeniami w językach angielskim i polskim.

Artykuły zamieszczane są w trzech odrębnych częściach: I. Analizy i Studia, II. Samorząd i III. Varia. W części I. Analizy i Studia prezentowane są studia, analizy i wyniki badań prowadzonych przez instytucje badawcze i ośrodki akademickie. W części II. Samorząd publikowane są także analizy, studia oraz ekspertyzy przygotowane przez jednostki samorządowe lub współpracujących ekspertów. W części III. Varia omawiane są bieżące wydarzenia, przybliżane sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza oraz recenzowane prace poświęcone województwu mazowieckiemu i o tematyce społeczno-gospodarczej.

Tematyka czasopisma

Czasopismo powstało, by promować w kraju i za granicą efekty pracy mazowieckich ośrodków naukowych, dorobek badaczy z regionu mazowieckiego oraz opracowania poświęcone wynikom badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju Mazowsza. Początkowo na łamach czasopisma publikowano teksty o bardzo szerokiej tematyce, której wspólnym mianownikiem było powiązanie autora lub zagadnienia w nim poruszanego z województwem mazowieckiem.

W 2014 roku podjęto decyzję o zawężeniu tematyki materiałów publikowanych na łamach periodyku. Ze względu na specyfikę wydawcy i jego specjalizację (planowanie przestrzenne i rozwój regionalny) postanowiono ograniczyć się do nowej dziedziny nauk społecznych jaką jest nauka o polityce publicznej (public policy). 

W czasopiśmie publikować będziemy głównie artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z szerokopojętą misją nauki i samorządów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.