Logotyp Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
Logotyp 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego
BIP logo
Logotyp Mazowsze Studia Regionalne

MAZOWSZE Studia Regionalne

jest kwartalnikiem wydawanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Publikujemy głównie artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko pojętą misją nauki i samorządów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Promujemy efekty pracy ośrodków naukowych, dorobek badawczy oraz opracowania poświęcone rozwojowi Mazowsza.

ISNN wersji drukowanej: 1689-4774
ISNN wydań on-line: 2543-4373
DOI: 10.21858/msr

Zatrzymaj lub wznów przełączanie wydań

Następny slide

Poprzedni slide

W najnowszych wydaniach

 • Elżbieta Mączyńska

  DOI: 10.21858/msr.48.01

  Nr woluminu: 48

  Wróć do wydania

  Wróć do listy wydań

  Przedstawiane w tym opracowaniu analizy ukierunkowane są na identyfikację nowych trendów i wyzwań w sektorze ochrony zdrowia, przede wszystkim wynikających z dokonującego się obecnie w skali globalnej przesilenia cywilizacyjnego, jako następstwa czwartej rewolucji przemysłowej, rewolucji cyfrowej z jej niewyobrażalnym potencjałem sztucznej inteligencji. W takich warunkach istotne są zwłaszcza rozwiązania ukierunkowane na optymalne wykorzystywanie nowych technologii, w tym przede wszystkim rozwiązania przeciwdziałające nieprawidłowościom, skutkującym marnotrawieniem materialnego i intelektualnego potencjału w tym sektorze. W warunkach bowiem niemal chronicznego niedostatku źródeł finansowania ochrony zdrowia, charakterystycznego zresztą nie tylko dla Polski, lecz także dla wielu innych krajów, fundamentalnego znaczenia nabiera racjonalizacja wykorzystywania dostępnych zasobów. W Polsce jest to szczególnie istotne ze względu na relatywnie niskie nakłady na ochronę zdrowia, zarówno w wymiarze bezwzględnym, jak i w relacji do PKB. Potwierdzają to prezentowane w artykule statystyki międzynarodowe. W tym kontekście w artykule wskazuje się na wybrane racjonalizujące kierunki zmian w krajowym systemie ochrony zdrowia.

  MSR_48_01_MaczynskaPobierz

 • Adam Kapler

  DOI: 10.21858/msr.48.02

  Nr woluminu: 48

  Wróć do wydania

  Wróć do listy wydań

  Bezprecedensowy zakwit „złotych alg” Prymnesium parvum w Odrze w 2022 r. był najgorszą klęską ekologiczną w Polsce i Niemczech od dekad. W 2023 r. udało się powstrzymać przenikanie „glonów-zabójców” z Kanału Gliwickiego, jak również zbiorników Czernica i Januszkowice do głównego nurtu Odry. Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy o tej katastrofie oraz wnioski z przeprowadzonych w Polsce, pionierskich testów metod wygaszania zakwitów w wodach płynących. Ponadto w niniejszej pracy zebrano i przedstawiono zagraniczne sposoby zwalczania „złotych alg” w stawach rybnych, na obszarach cennych dla przyrody, żeglarstwa i wędkarstwa, jak również restytucji fauny (w tym małży skójkowatych, istotnych tak dla gospodarki, jak dla ochrony przyrody) po masowym zakwicie P. parvum.

  MSR_48_02_KaplerPobierz

 • Monika Kierzkowska, Michał Jamróz

  DOI: 10.21858/msr.47.04

  Nr woluminu: 47

  Wróć do wydania

  Wróć do listy wydań

  W artykule przeanalizowano problemy i potencjały gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w subregionie siedleckim wskazane w dokumentach gminnych – głównie strategiach rozwoju gmin, a następnie przyporządkowano je do 5 sfer tematycznych: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Na podstawie informacji zawartych w gminnych programach rewitalizacji omówiono obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji występujące wśród badanych gmin. Ponadto zbadano aktualność wskazanych przez gminy problemów na tle ich potencjałów na podstawie ogólnodostępnych danych w celu określenia trendu zmian oraz przedstawienia obecnej sytuacji. Ze względu na dostępność większości danych statystycznych analizą objęto lata 2010–2021.

  MSR_47_04_Kierzkowska_JamrozPobierz

 • Jan Łukaszkiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jakub Botwina

  DOI: 10.21858/msr.47.01

  Nr woluminu: 47

  Wróć do wydania

  Wróć do listy wydań

  Zdrowa, bujna zieleń jest czynnikiem, który działa odprężająco, kojąco i terapeutycznie na ludzki organizm – zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej (soma i psyche). W Europie począwszy od XIX w. zieleń była świadomie wprowadzana do struktury urbanistycznej miast, a działania te intensyfikowano w XX i XXI w., m.in. poprzez odtwarzanie zasobów po zniszczeniach z okresu I oraz II wojny światowej oraz zakładanie w miastach nowych wielofunkcyjnych parków i ogrodów tematycznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie badań potwierdzających, że roślinność ma niezwykle korzystny wpływ na stan zdrowotny i jakość życia ludzi, co zostało dobitnie udowodnione podczas pandemii COVID-19. Pandemia ta, oprócz samego chorobotwórczego działania wirusa, przyniosła ze sobą poważne konsekwencje dla jakości życia znacznej części populacji wielu krajów na świecie, zarówno w sferze ogólnej kondycji zdrowotnej, jak i zdrowia psychicznego. Badania obejmują kilka zasadniczych etapów. W pierwszej kolejności określono problematykę i sformułowano główny cel badań. Następnie przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu, aby zgromadzić przykłady dotyczące kluczowej roli parków miejskich, lasów i drzew dla jakości życia w miastach, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Wynikiem analizy zebranych danych jest stwierdzenie, że parki, lasy miejskie, zieleń wysoka i itp. mają niezwykle istotne i pozytywne znaczenie dla środowiska miejskiego, ale przede wszystkim dla społeczności miejskiej i jakości życia, zwłaszcza w czasie pandemii. Szczególnie duże znaczenie ma optymalna struktura zadrzewień – nieschematyczna, swobodna, odwzorowująca cechy stylu krajobrazowego, która wpływa bardzo ściśle na jakość wypoczynku. W podsumowaniu przedstawiono syntetycznie kryteria, jakimi powinna odznaczać się zieleń miejska dla wypoczynku i rekreacji, określając zasadnicze przyczyny i problemy związane z utrzymaniem zieleni w miastach, ponieważ aby prozdrowotne oddziaływanie zieleni było skuteczne, musi być zapewnione jej odpowiednie utrzymanie i pielęgnacja.

  MSR_47_01_Lukaszkiewicz_Fortuna-Antoszkiewicz_BotwinaPobierz

 • Adam Kapler

  DOI: 10.21858/msr.44.05

  Nr woluminu: 44

  Wróć do wydania

  Wróć do listy wydań

  Mokradła były osuszane przez tysiąclecia. Od ponad wieku wiele z nich chroni się jednak jako rezerwaty, parki narodowe i/lub tereny Natura 2000. Większość bagien Polski uległa jednak degradacji, toteż warto pomyśleć o ich odtworzeniu. Jest to problem szalenie trudny do rozwiązania, szczególnie w dobie wojny w Ukrainie, rosnącej polaryzacji społecznej wokół NRL [2022], kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej oraz klęki ekologicznej w Odrze. Dlatego Światowy Dzień Mokradeł 2023, obchodzony corocznie z inicjatywy Centrum Ochrony Mokradeł, w rocznicę podpisania Konwencji z Ramsar, miał w tym roku szczególnie rozbudowany program. Prócz wygłaszanych corocznie debat, wykładów otwartych, prezentacji posterów i wycieczek terenowych w lutym 2023 r. zorganizowano dodatkowo: ściśle naukową, parodniową konferencję o ochronie obszarów wodno-błotnych, dwie wycieczki terenowe tudzież szereg warsztatów dla praktyków.

  MSR_44_05 Kapler, Konferencja o ochronie obszarów wodno- -błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł Pobierz

 • Walenty Winid

  DOI: 10.21858/msr.41.05

  Nr woluminu: 41

  Wróć do wydania

  Wróć do listy wydań

  Jak niema genjuszy, tak niema i zbrodniarzy, zatem same miernoty; stale z brakami albo samodzielnego myślenia, albo najprymitywniejszej etyki społecznej, albo też chęci najprostszego działania dla dobra społecznego.

  Walenty Winid, Uwagi o Polonji i zarys pracyPobierz