Zasady etyki naukowej

Nieodłączną zasadą towarzyszącą badaniom naukowym, w tym publikacjom wyników badań, jest ich rzetelność. Z tego względu Autorzy tekstów powinni przestrzegać obowiązujących w świecie naukowym zasad etycznych. Czytelnicy muszą mieć pewność, że zapoznają się z materiałem, który został przygotowany przez Autora w sposób rzetelny, przejrzysty i uczciwy. Oznacza to, że Autor publikowanego na łamach MAZOWSZE Studia Regionalne artykułu, ujawnia w nim wszystkich: osoby, firmy, instytucje państwowe etc., którzy mieli wkład w powstanie pracy.

Wydawca dba o przestrzeganie podstawowych zasad etyki naukowej również poprzez wdrożenie procedur zabezpieczających przed nieuczciwą konkurencją, w tym plagiatowaniem. Teksty nadesłane do redakcji są wstępnie weryfikowane przez serwis PLAGIAT.PL pod względem ich autentyczności i oryginalności. W przypadku wykrycia plagiatu redakcja powiadomi o zaistniałym fakcie zarówno jednostkę macierzystą Autora, jak i twórcę wersji pierwotnej, o próbie publikacji ww. plagiatu.

Wydawca dokłada także wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom ghostwriting (czyli anonimowego autorstwa) i guest authorship / honorary authorship (czyli autorstwo zwyczajowe). Dla sprecyzowania problemu wyjaśniamy, że ze zjawiskiem ghostwriting (czyli anonimowego autorstwa) mamy do czynienia wówczas, gdy artykuł został opracowany przez osobę lub instytucję niewymienione w tekście (np. artykuł został kupiony lub pominięto osobę, która miała istotny wkład w jego napisanie, np. poprzez zebranie bazy danych etc.). Natomiast w przypadku, gdy jako autor lub współautor artykułu podana jest osoba, która nie miała żadnego wpływu na powstanie artykułu lub ten wpływ był znikomy, mówimy o zjawisku guest authorship / honorary authorship (czyli autorstwa zwyczajowego). W przypadku wykrycia jednego z tych dwóch negatywnych zjawisk w nauce, powiadamiane będę organy zarządzające instytucji, przy których afiliowany jest Autor/Autorzy tekstu będącego przejawem nierzetelności naukowej.

Zasady publikowania

Redakcja przyjmuje artykuły mieszczące się w objętości 20 000 – 50 000 znaków ze spacjami (tj., ½ – ¾ arkusza wydawniczego) + ilustracje. Artykuły nie mieszczące się w tym przedziale nie będą publikowane.

Każdy tekst musi ponadto zwierać:

słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł w językach polskim i angielskim,streszczenia / abstrakt w językach polskim i angielskim o objętość 2000–2500 znaków ze spacjami, przygotowane według następującego wzoru:

Typ opracowaniaStreszczenie / abstraktStudia przypadkówcelkonstrukcja, metodologiasposób analizywnioski, wynikirekomendacjeocena, podsumowanieOpracowanie wyników badańcelkonstrukcja, metodologiasposób analizywnioski, wynikiograniczenia badawczerekomendacjeocena, podsumowaniePrzegląd literatury, noty biograficznecelkonstrukcja, metodologiasposób analizywnioski, wynikiograniczenia badawcze, sugestierekomendacjeocena, podsumowanieInnowatorskie rozwiązaniacelkonstrukcja, metodologiasposób analizywnioski, wynikiocena, podsumowanieInformacje o stanie badań, recenzje książekcelkonstrukcja, metodologiasposób analizywnioski, wynikirekomendacjeocena, podsumowanieStruktura streszczenia według rodzaju publikacji

informację o autorach w językach polskim i angielskim o objętość 300–350 znaków ze spacjami, przygotowane według następującego wzoru:tytuł naukowy, imię i nazwisko, specjalizacja, przynależność do organizacji naukowych, afiliacja (w tym pełne dane kontaktowe)

Przykład: 

prof. WUS dr hab. Tomasz Iksiński

specjalizuje się w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego; członek Polskiego Towarzystwa JST, prezes Związku Pomocy Wzajemnejkontakt do autora: Instytut Badań nad Zarządzaniem, ul. Pomocna 16, 00–708 Warszawae-mail: t.iksinski@ibz.pl

bibliografię załącznikową, tzn. spis materiałów źródłowych/literatury na końcu tekstu.

Teksty publikowane w MAZOWSZE Studia Regionalne opracowywane są według przedstawionego w pliku do pobrania stylu edytorskiego, tożsamego ze stylem edytorskim APA (Publication Manual of the American Psychological Association). 

Do redakcji należy nadesłać plik z artykułem oraz oddzielnie pliki tekstowe (sam tekst), pliki graficzne (każda ilustracja w oddzielnym pliku) i pliki z wykresami. Pliki tekstowe powinny być zapisane w dowolnej wersji edytora MSWord (format .doc lub .docx) lub WordPerfect (format .rtf). Pliki graficzne przyjmowane są w formatach .tif, .tiff, .jpg (bez kompresji) lub .pdf. Pliki z wykresami zapisane w dowolnej wersji programu Excel (format .xls lub .xlsx). Nadsyłane materiały powinny spełniać wymagania techniczne podane w pliku dla autorów.

Informacje dla autorówPobierz

Wytyczne redakcyjne

MAZOWSZE Studia Regionalne udostępniane jest w tzw. otwartym dostępie (open access). Czasopismo w wersji papierowej dystrybuowane jest bezpłatnie wśród w ważniejszych placówek naukowych na terenie całego kraju (państwowe szkoły wyższe i instytuty badawcze) oraz w większości bibliotek znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego (biblioteki wszystkich szkól wyższych, biblioteki pedagogiczne). Artykuły archiwalne w wersji on-line są dostępne na stronie internetowej czasopisma MAZOWSZE Studia Regionalne oraz w repozytorium bazy Bazhum

MAZOWSZE Studia Regionalne indeksowane jest w bazach: CEJSH, Polon, Bazhum i Index Copernicus.

MAZOWSZE Studia Regionalne publikują teksty z zakresu nauk o polityce publicznej. Teksty publikowane są w działach I. Analizy i Studia, II. Samorząd oraz III. Varia.

W części I. Analizy i Studia zamieszczane są: artykuły naukowe, opracowania studialne takiej jak: studia przypadków, opracowanie wyników badań, przegląd literatury, innowatorskie rozwiązania, informacje o stanie badań.

W części II. Samorząd publikowane są materiały naukowe opracowane na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.

W części III. Varia zamieszczane są: recenzje książek, noty biograficzne postaci zasłużonych dla Mazowsza oraz informacje o wydarzeniach ważnych dla województwa mazowieckiego.

Redakcja nie przyjmuje do druku typowych sprawozdań z konferencji, seminariów i innych wydarzeń oraz artykułów popularnych i popularno-naukowych.

Artykuły przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Materiały należy nadsyłać mailem lub na nośniku CD na adres:

Redakcja „MAZOWSZE Studia Regionalne”

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Nowy Zjazd 1, 00–301 Warszawa

tel. 0–22 518 49 33, fax. 0–22 518 49 49

e-mail: artykuly@mazowszestudiaregionalne.pl

Nadesłanie artykułu do redakcji jest jednoznaczne z oświadczeniem Autora, iż posiada on wszelkie prawa autorskie do nadesłanych materiałów, a treści w nich zawarte nie naruszają praw autorskich osób trzecich w myśl Ustawy z dnia 4 lutego z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami). W przypadku gdy w artykule wykorzystywane są zdjęcia, ilustracje, wykresy, mapy lub inne treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, wówczas Autor ma obowiązek dostarczenia do redakcji oryginału oświadczenia o przeniesieniu na niego praw autorskich wytwórcy ww. materiałów lub jego zgody na publikację tychże materiałów przez Autora.

W przypadku badań empirycznych, finansowanych z innych źródeł niż środki własne, Autor ma obowiązek podać w artykule, publikującym wyniki tychże prac, wszystkie źródła finansowania i / lub sponsorów ww. badań. Obowiązkiem Autora jest również ujawnienie wszystkich osób, które miały wkład (np. konsultantów, rysowników, osób przeprowadzających kwerendy etc.) w powstanie zgłoszonego do publikacji materiału.

Teksty nadesłane do części I. Analizy i Studia i II. Samorząd są przesyłane do tzw. podwójnej ślepej recenzji (tzw. double-blind review proces – autor / autorzy i recenzent / recenzenci nie znają swoich tożsamości) do specjalisty z zakresu poruszonej w artykule jednej ze specjalności nauk o polityce publicznej. Na podstawie uzyskanej anonimowej recenzji każdy artykuł kwalifikowany jest do druku przez Redakcję. Redakcja informuje Autora o: kwalifikacji artykułu do druku bez poprawek lub o konieczności naniesienia poprawek wskazanych przez Recenzenta lub o odrzuceniu artykułu. Naniesienie wskazanych przez Recenzenta poprawek jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia artykułu do druku. W przypadkach: wskazania poprawek przez Recenzenta lub odrzucenia artykułu, jego Autor otrzymuje kserokopię lub skan recenzji, w której utajnione są dane umożliwiające identyfikację Recenzenta.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Teksty publikowane są na podstawie tzw. nieodpłatnej licencji (CC BY SA). Za teksty publikowane w MAZOWSZE Studia Regionalne nie są wypłacane honoraria.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i oczywistych korekt, drobnych uzupełnień i poprawek stylistycznych, a także nieścisłości nazewniczych, terminologicznych itp. W przypadku większych poprawek tekst będzie przesyłany Autorowi z prośbą o wyjaśnienia lub wprowadzenie stosownych korekt, w terminie jednego tygodnia. Każdy tekst po przyjęciu do druku przekazywany jest do korekty językowej.

Prawa autorskie

Redakcja periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne rygorystycznie przestrzega Ustawy z dnia 4 lutego z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami). Każdy nadesłany do redakcji artykuł weryfikowany jest antyplagiatowym serwisem Plagiat.

Nadesłanie artykułu do redakcji jest tożsame z oświadczeniem Autora, iż posiada on wszelkie prawa autorskie do nadesłanych materiałów, a treści w nich zawarte nie naruszają praw autorskich osób trzecich. W przypadku gdy w artykule wykorzystywane są zdjęcia, ilustracje, wykresy, mapy lub inne treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, wówczas Autor ma obowiązek dostarczenia do redakcji oryginału oświadczenia o przeniesieniu na niego praw autorskich wytwórcy ww. materiałów lub jego zgody na publikację tychże materiałów przez Autora.

Teksty w MAZOWSZE Studia Regionalne publikowane są na podstawie tzw. nieodpłatnej licencji o postanowieniach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY-SA) lub w innej wersji językowej tej licencji albo którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Wydawca MAZOWSZE Studia Regionalne zezwala na korzystanie z materiałów publikowanych w ww. periodyku na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY).