Profil czasopisma

MAZOWSZE Studia Regionalne jest kwartalnikiem. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe o nr ISSN 1689–4774. Wydanie on-line ma ner ISSN 2543-4373.

Artykuły publikowane są głównie w języku polskim ze streszczeniami w językach polskim i angielskim. Okazjonalnie wydawane są numery z języku angielskim ze streszczeniami w językach angielskim i polskim.

Artykuły zamieszczane są w trzech odrębnych częściach: I. Analizy i Studia, II. Samorząd i III. Varia. W części I. Analizy i Studia prezentowane są studia, analizy i wyniki badań prowadzonych przez instytucje badawcze i ośrodki akademickie. W części II. Samorząd publikowane są także analizy, studia oraz ekspertyzy przygotowane przez jednostki samorządowe lub współpracujących ekspertów. W części III. Varia omawiane są bieżące wydarzenia, przybliżane sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza oraz recenzowane prace poświęcone województwu mazowieckiemu i o tematyce społeczno-gospodarczej.

Tematyka czasopisma

Czasopismo powstało, by promować w kraju i za granicą efekty pracy mazowieckich ośrodków naukowych, dorobek badaczy z regionu mazowieckiego oraz opracowania poświęcone wynikom badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju Mazowsza. Początkowo na łamach czasopisma publikowano teksty o bardzo szerokiej tematyce, której wspólnym mianownikiem było powiązanie autora lub zagadnienia w nim poruszanego z województwem mazowieckiem.

W 2014 roku podjęto decyzję o zawężeniu tematyki materiałów publikowanych na łamach periodyku. Ze względu na specyfikę wydawcy i jego specjalizację (planowanie przestrzenne i rozwój regionalny) postanowiono ograniczyć się do nowej dziedziny nauk społecznych jaką jest nauka o polityce publicznej (public policy). 

W czasopiśmie publikować będziemy głównie artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z szerokopojętą misją nauki i samorządów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Punktacja naukowa i indeksacja w bazach

Od 2012 roku MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w części B Wykazu czasopism naukowych prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktacja czasopisma w poszczególnych latach:

2011 rok – 2 pkt,2012 rok – 2 pkt,2013 rok – 3 pkt,2014 rok – 3 pkt,od 2015 roku – 6 pkt,od 2023 roku MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą 20 pkt.

MAZOWSZE Studia Regionalne znajduje się również w rankingu IC Journals Master List.

Punktacja czasopisma w poszczególnych latach:

2012 rok – 3,5 pkt,2013 rok – 3,34 pkt,2014 rok – 5,04 pkt (ICV 2014: 45,81),2015 rok – ICV: 55,37,2016 rok – ICV: 59,35,2017 rok – ICV: 66,54,2018 rok – ICV: 68,59,2020 rok – ICV: 76,27,2021 rok – ICV: 82,36.

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)Bazhum (Baza czasopism humanistycznych i społecznych)PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej)Index Copernicus International Journal Master Listwyszukiwarce nr DOI (nr DOI periodyku: 10.21858/msr)

Wydawca

Wydawcą periodyku jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – jednostka samorządu terytorialnego podległa Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Siedziba wydawcy mieści się w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1.

DOI wydawcy: 10.21858

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie specjalizuje się w problematyce z zakresu polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego. Biuro prowadzi prace związane m.in. z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego i strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wydaje także dwie serie wydawnicze: „MAZOWSZE. Analizy i Studia” oraz „TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA”. Biuro jest również wydawcą licznych książek i monografii. Publikacje Biura dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Dystrybucja

MAZOWSZE Studia Regionalne udostępniane jest w tzw. otwartym dostępie (open access). Czasopismo w wersji papierowej dystrybuowane jest bezpłatnie wśród ważniejszych placówek naukowych na terenie całego kraju (państwowe szkoły wyższe i instytuty badawcze) oraz w większości bibliotek znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego (biblioteki wszystkich szkół wyższych, biblioteki pedagogiczne). Artykuły archiwalne w wersji elektronicznej do pobrania dostępne są w zakładce Wydania on-line.

Dostępność wersji papierowej:

NumerDostępność1/2008dostępny2/2009dostępny3/2009 dostępny4/2010dostępny5/2010dostępny6/2011dostępny7/2011dostępny8/2011dostępny9/2012dostępny10/2012dostępny11/2012dostępny12/2013dostępny13/2013dostępny14/2014dostępny15/2014dostępny16/2015dostępny17/2015wyczerpany18/2016wyczerpany19/2016dostępny20/2017wyczerpany21/2017dostępny22/2017dostępny23/2017dostępny24/2018dostępny25/2018wyczerpany26/2018dostępny27/2018dostępny28/2019dostępny29/2019dostępny30/2019 dostępny31/2019dostępny32/2020dostępny33/2020dostępny34/2020dostępny35/2020dostępny36/2021dostępny37/2021dostępny38/2021dostępnySpecial Edition 2021 dostępnyDostępność wersji papierowej periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne

Historia wydawnictwa

Pomysł na wydawanie czasopisma naukowego promującego naukę Mazowsza zrodził się już w 2005 roku. W październiku tego samego roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu periodyku naukowego pod nazwą „Studia Mazowieckie”. Niestety, ze względów formalnych nie można było wydawać tak nazywającego się pisma (czasopismo o takim tytule było już wydawane przez jedną z niepublicznych szkół wyższych na Mazowszu). Podjęto zatem decyzję o zmianie nazwy periodyku na „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Rezultatem tych działań było podjęcie w dniu 19 grudnia 2005 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały o zmianie statutu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, na mocy której biuro zostało wydawcą periodyku, a jego Dyrektor – pan prof. dr. hab. Zbigniew Strzelecki został Redaktorem naczelnym pisma.

 W dniu 9 października 2007 roku tytuł czasopisma został wpisany do Sądowego rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny, pod pozycją Pr.1968. Czasopismo miało być wydawane jako kwartalnik, jednakże stwierdzono, że początkowo pismo będzie się ukazywało w cyklu półrocznym (co skutkowało przerejestrowaniem pisma w lipcu 2008 roku). W 2012 roku, ze względu na zmianę siedziby wydawcy i redakcji, dokonano kolejnego przerejestrowania pisma. Obecnie MAZOWSZE Studia Regionalne zarejestrowane jest w Sądowym rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny, pod pozycją Pr.18297.

MAZOWSZE Studia Regionalne zarejestrowane jest również w Narodowym Ośrodku ISSN prowadzonym przez Zakład Czasopism Biblioteki Narodowej w Warszawie pod nr ISSN 1689–4774. Wydania on-line mają numer ISSN 2543-4373.