Proces recenzowania

Teksty nadesłane do MAZOWSZE Studia Regionalne poddawane są podwójnej ślepej recenzji (tzw. double-blind review proces), w której Autor / Autorzy i Recenzent / Recenzenci nie znają swoich tożsamości). Na podstawie uzyskanej anonimowej recenzji każdy artykuł kwalifikowany jest do druku przez Redakcję. Redakcja informuje Autora o: kwalifikacji artykułu do druku bez poprawek lub o konieczności naniesienia poprawek wskazanych przez Recenzenta albo o odrzuceniu artykułu. Naniesienie wskazanych przez Recenzenta poprawek jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia artykułu do druku. W przypadkach: wskazania poprawek przez Recenzenta lub odrzucenia artykułu, jego Autor otrzymuje kserokopię lub skan recenzji, w której utajnione są dane umożliwiające identyfikację Recenzenta. Autor i Recenzent artykułu nie są powiązani z tą samą instytucją.

Czas oczekiwania na recenzję do 3 miesięcy od otrzymania przez Redakcję materiałów. Okres ten może ulec wydłużeniu w okresie zwyczajowych wakacji akademickich.

Artykuły oceniane są na podstawie tego samego arkusza recenzyjnego.