Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szanowni Państwo, w numerze, który trzymacie Państwo w rękach, publikujemy wyniki badań poświęcone szeroko rozumianej tematyce regionalizmu, poczynając od jej definicji, a kończąc na omówieniu zagadnień związanych z konkretnym regionem, jakim jest województwo mazowieckie. Na te niezwykle ciekawe opracowania składają się artykuły przygotowane zarówno przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, jak i materiały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podziałanie 8.1.4.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Rynek pracy w województwie mazowieckim

Tomasz Komornicki, Rafał Wiśniewski, Marcin Stępniak, Piotr Siłka, Piotr Rosik

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule dokonano oceny nowej sytuacji rynku pracy województwa mazowieckiego w dwóch wymiarach przestrzennych – jako całości i według typologicznego podziału gmin. Analiza została dokonana na podstawie szacunkowych danych rzeczywistej liczby miejsc pracy i rzeczywistej liczby pracujących. Zbadano następujące aspekty: wielkość i strukturę mazowieckiego rynku, dostępność przestrzenną rynków pracy, przestrzenne zróżnicowanie wynagrodzeń, rolę przedsiębiorstw nowych i kreatywnych w kształtowaniu rynku pracy oraz poziom bezrobocia. W wyniku badania wyróżniają się dwie cechy rynku pracy na Mazowszu.

Tomasz Komornicki, Rafał Wiśniewski, Marcin Stępniak, Piotr Siłka, Piotr Rosik, Rynek pracy w województwie mazowieckimPobierz

Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższym

Małgorzata Podogrodzka

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł zawiera opis zmian w czasie liczby i struktury osób uczących się w szkołach wyższych według płci, własności szkoły, trybu studiowania i kierunków kształcenia w Warszawie oraz w Polsce. Podejście to pozwala na ukazanie podobieństw (różnic) między tymi jednostkami administracyjnymi oraz na określenie kierunku zmian w przyszłości.

Małgorzata Podogrodzka, Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższymPobierz

Nieruchomości budynkowe i lokalowe w kontekście sytuacji mieszkaniowej w województwie mazowieckim

Piotr Rosik

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zawarto część wyników badań z drugiego rozdziału raportu modułowego „Kapitał fizyczny”. Raport modułowy został zrealizowany w ramach projektu „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” (Trendy rozwojowe Mazowsza). W jednym z rozdziałów modułu, pt. „Kapitał fizyczny – majątek nieprodukcyjny”, znalazł się opis nieruchomości budynkowych i lokalowych w kontekście sytuacji mieszkaniowej Mazowsza. W artykule główny nacisk położono na określenie wartości zasobów mieszkaniowych województwa. Szacunek ogólnej wartości zasobów mieszkaniowych na Mazowszu wskazuje, iż ponad połowa majątku zawartego w mieszkaniach znajduje się w granicach Warszawy, około jedna czwarta na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy i tylko mniej niż jedna czwarta – na pozostałym obszarze województwa.

Piotr Rosik, Nieruchomości budynkowe i lokalowe w kontekście sytuacji mieszkaniowej w województwie mazowieckimPobierz

Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiego

Wanda Pełka

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kooperacja przedsiębiorstw w ramach klastrów postrzegana jest obecnie jako skuteczny mechanizm aktywizacji regionów. Polityka rozwoju na bazie klastrów pozwala tworzyć spójny system, w ramach którego zachodzi współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi. W systemie tym sektor naukowy wspiera konkurencyjność przedsiębiorstw, dostarczając innowacji, edukacja odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, poprawa konkurencyjności i innowacyjności firm – pozwala przyciągać inwestycje zagraniczne.

Wanda Pełka, Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiegoPobierz

Tendencje rozwoju mazowieckiego rolnictwa

Małgorzata Sulmicka

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Istnieje skłonność do niedoceniania wkładu sektora rolnego w proces rozwoju. Skłania do tego zwłaszcza jego niski udział w tworzeniu PKB. Jednak upowszechnianie się paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju, krytyka PKB jako miernika procesów rozwoju, a także kryzys finansowy – skłaniają do przewartościowania poglądów na temat znaczenia rolnictwa i pożądanych kierunków ewolucji tego sektora. Paradoksalnie, rolnictwo tradycyjne do niedawna uważane za nienowoczesne, staje się obecnie „nowoczesne”, a jego produkty coraz bardziej społecznie pożądane.

Małgorzata Sulmicka, Tendencje rozwoju mazowieckiego rolnictwaPobierz

Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

Roman Szul

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W naukach społeczno-politycznych istnieją dwa znaczenia pojęcia „regionalizm”: 1. integracja (współpraca) państw położonych w jakimś regionie świata (np. Unia Europejska, ASEAN, NAFTA), 2. ruch na rzecz obrony lub demonstrowania interesów gospodarczych, kulturowych lub politycznych regionów rozumianych jako część państw. Artykuł zajmuje się tym drugim rodzajem regionalizmu. Składa się z czterech części. W pierwszej definiuje się pojęcie regionalizmu, zwracając uwagę na brak wyraźnych granic między regionalizmem a innymi zjawiskami, jak nacjonalizm i ruchy etniczne; klasyfikuje się regionalizm z różnych punktów widzenia i omawia jego znaczenie we współczesnej Europie.

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucjaPobierz

Korytarze transportowe Rail Baltica i Baltic-Adriatic w polityce UE, Polski i regionów

Michał Hackiewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szybki rozwój transportu towarowego oraz zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, polityczne i środowiskowe przyniosły w ostatnich latach szereg istotnych zmian w polityce transportowej Unii Europejskiej. Dotyczą one między innymi takich zagadnień, jak poprawa efektywności energetycznej pojazdów, wdrażanie inteligentnych systemów sterowania ruchem czy optymalizacja łańcuchów logistycznych. W realizacji tych celów i budowaniu spójności Europy coraz większą rolę zyskują korytarze transportowe. Niniejszy artykuł systematyzuje historię tworzenia korytarzy, skupiając się na biegnących przez Polskę i województwo mazowieckie trasach Rail Baltica i Baltic-Adriatic.

Michał Hackiewicz, Korytarze transportowe Rail Baltica i Baltic-Adriatic w polityce UE, Polski i regionówPobierz

Zmiany demograficzne i ich wpływ na edukację w województwie mazowieckim

Agata Bronowska

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zmieniająca się liczba dzieci w wieku szkolnym zmusza współczesne państwa do przystosowania systemu edukacji do potrzeb ludności. Państwo musi niwelować negatywne skutki wyżów demograficznych, ale musi być także przygotowane na nadejście niżu demograficznego. Wyzwania, jakie stoją przed systemem edukacji w Polsce na najbliższe dziesięciolecia, wynikają między innymi z prognozowanego spadku liczby dzieci i młodzieży.

Agata Bronowska, Zmiany demograficzne i ich wpływ na edukację w województwie mazowieckimPobierz