Numer 40 dostępny

Zachęcamy do lektury numeru 40 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Gospodarka odpadami. Odpady medyczne, Kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim w kontkście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego, Pierwsza monograficzna wystawa o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 40 w archiwum on-line

Numer 39 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 39 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Docelowy układ linii kolei dużych prędkości na Mazowszu, Analiza syntetycznych cech krajobrazu – tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego, „Polski Ład” – reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego, Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie w 2022 r. Powierzchnia użytkowa.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 39 w archiwum on-line

Zapraszamy do lektury numeru 38

Zachęcamy do lektury numeru 38 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Dyskusje o podziale na województwa w Drugiej Rzeczypospolitej, Gospodarka odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów – spalarnie i współspalarnie, Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19, Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 38 w archiwum on-line

Numer 37 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 37 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowienia, Wielosektorowa współpraca w kreowaniu rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego, Wybrane aspekty atrakcyjności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w miastach powiatowych subregionu siedleckiego w latach 2010–2019, Jubileusz 65 lat działalności pływalni w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 37 w archiwum on-line

Numer specjalny dostępny

Zapraszamy do lektury wydania specjalnego periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19, Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadku, Wpływ smogu na projektowanie obiektów sportowych.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr specjalny w archiwum on-line

Numer 36 periodyku

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 36 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Gospodarka odpadami. Instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów, Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadku, Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, NIE dla podziału Mazowsza – negatywne skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego z perspektywy środowisk samorządowych, naukowych i mieszkańców.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 36 w archiwum on-line

Numer 35 dostępny

Zachęcamy do lektury numeru 35 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

W kontekście 100-lecia niepodległości. Mazowsze i jego gospodarka: od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Część druga: Okres 1945–2018: Polska Ludowa i Trzecia Rzeczpospolita, Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część druga: po zakończeniu II wojny światowej, Zmiany w krajobrazie rolniczym Mazowsza i ich wpływ na wartości wypoczynkowe krajobrazu wynikające z obecności ptaków kurowatych (Phasianidae), Odpowiedzialność za zobowiązania prowadzących działalność architektoniczną w formie spółek według obowiązujących przepisów.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 35 w archiwum on-line

Zachęcamy do lektury numeru 34

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 34 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Celowość budowy głębokowodnego portu morskiego na środkowym Pomorzu. Studium wstępne, Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – aspekty prawne i ekonomiczne na przykładzie m.st. Warszawy, Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część I: od średniowiecza do wybuchu II wojny światowej, Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 34 w archiwum on-line

Numer 33 dostępny

Zachęcamy do lektury numeru 33 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Wpływ polityki spójności na jakość życia w dużych miastach na Mazowszu, Teoria cykli innowacji wskazówką dla Mazowsza w walce z recesją wywołaną COVID-19, Dziedzictwo Fryderyka Chopina z perspektywy społeczności lokalnej i turystów, Wpływ infrastruktury na zachowania kierowców na przejściach dla pieszych na przykładzie Warszawy i Radomia.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 33 w archiwum on-line