Numer 36 periodyku

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 36 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Gospodarka odpadami. Instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów, Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadku, Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, NIE dla podziału Mazowsza – negatywne skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego z perspektywy środowisk samorządowych, naukowych i mieszkańców.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 36 w archiwum on-line

Numer 35 dostępny

Zachęcamy do lektury numeru 35 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

W kontekście 100-lecia niepodległości. Mazowsze i jego gospodarka: od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Część druga: Okres 1945–2018: Polska Ludowa i Trzecia Rzeczpospolita, Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część druga: po zakończeniu II wojny światowej, Zmiany w krajobrazie rolniczym Mazowsza i ich wpływ na wartości wypoczynkowe krajobrazu wynikające z obecności ptaków kurowatych (Phasianidae), Odpowiedzialność za zobowiązania prowadzących działalność architektoniczną w formie spółek według obowiązujących przepisów.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 35 w archiwum on-line

Zachęcamy do lektury numeru 34

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 34 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Celowość budowy głębokowodnego portu morskiego na środkowym Pomorzu. Studium wstępne, Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – aspekty prawne i ekonomiczne na przykładzie m.st. Warszawy, Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część I: od średniowiecza do wybuchu II wojny światowej, Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 34 w archiwum on-line

Numer 33 dostępny

Zachęcamy do lektury numeru 33 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Wpływ polityki spójności na jakość życia w dużych miastach na Mazowszu, Teoria cykli innowacji wskazówką dla Mazowsza w walce z recesją wywołaną COVID-19, Dziedzictwo Fryderyka Chopina z perspektywy społeczności lokalnej i turystów, Wpływ infrastruktury na zachowania kierowców na przejściach dla pieszych na przykładzie Warszawy i Radomia.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 33 w archiwum on-line

Numer 32 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 32 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Atrakcyjność dziedzin przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś, Audyt efektywności kosztowej inwestycji w infrastrukturę drogową w powiatach województwa mazowieckiego, Kryteria i skutki uznania nieruchomości za zabytek, Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 32 w archiwum on-line

Numer 31 Mazowsze Studia Regionalne

Zachęcamy do lektury numeru 30 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Tradycja placów zabaw w Polsce i Europie, Najnowsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami – analiza prawno-ekonomiczna, Studium rozwoju mikroenergetyki w podregionie siedleckim oraz mikroelektroenergetyki w innych podregionach województwa mazowieckiego, Element szczególny w otoczeniu – poszukiwania „śladów” i inspiracji w teoretycznym projekcie koncepcji przystanku metra „Wola Park”.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 31 w archiwum on-line

Numer 30 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 30 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

Val d’Europe – miasto 21 wieku, Atrakcyjność sektorów przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś, Wybrane źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, Współczesna neuroonkologia – rozwój dziedziny i możliwości terapii glejakowej w Warszawie – perspektywa neurochirurgiczna.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 30 w archiwum on-line

Numer 29 dostępny

Z przyjemnością informujemy, że dostępny jest już numer 29 periodyku Mazowsze Studia Regionalne. W numerze m.in.:

W kontekście 100-lecia niepodległości Polski Mazowsze i jego gospodarka: od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej Część pierwsza: Druga Rzeczpospolita, Innowacyjne rozwiązania finansowe dla inteligentnego rozwoju miast, Rodzinne ogrody działkowe w Warszawie Tradycja i współczesność, Architektura eksperymentalna w strukturach miejskich według ARCHItektonicznych teleGRAMÓW.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 29 w archiwum on-line

II miejsce na najlepszy artykuł

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt poinformować, że artykuł p. mgra inż. Zbigniewa Cieszkowskiego pt. Renewable sources of electricity in the Mazovia region, opublikowany w 26 numerze kwartalnika „MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2018 r. zajął II miejsce w konkursie im. Ludwika Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Lista Laureatów:

I miejsce: dr Anna Bucała-Hrabia  (od 2019 r. dr hab.); Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN. Zakład Badań Geośrodowiska  (Kraków) (18,5 pkt.), artykuł pt. Land use changes and their catchment-scale environmenatal impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to fre-market economics, Geographia Polonica vol. 91/2018, s. 171–196.

II miejsce: mgr inż. Zbigniew Cieszkowski specjalista w zakresie elektroenergetyki oraz zagadnień związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii, pracownik Oddziału Terenowego w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (15,5 pkt.), artykuł pt. Renewable sources of electricity in the Mazovia region, MAZOWSZE Studia Regionalne, nr 26, s. 61–87.

III miejsce: mgr Bartosz Barański; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego (10,5 pkt.).