Dynamika ludności i migracje wewnętrzne w województwie mazowieckim

Alina Potrykowska

DOI: 10.21858/msr.27.01

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W opracowaniu przedstawiono dynamikę migracji wewnętrznych w kontekście zmian ludnościowych w regionie; dodatnie i ujemne saldo migracji wewnętrznych w województwie, silnie zróżnicowany napływ mieszkańców do Warszawy. Dane dotyczące migracji pokazują, w jaki sposób skutkują one istotnymi problemami społecznymi i gospodarczymi oraz różnicami w wielkości i strukturze ludności według płci i wieku.

Alina Potrykowska; Dynamika ludności i migracje wewnętrzne w województwie mazowieckimPobierz

Efektywność i jakość czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni działających w Polsce

Marcin Dwórznik

DOI: 10.21858/msr.27.02

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ocena funkcjonowania uczelni wyższej jest interesująca w szczególności w kontekście rozwoju regionu, w którym jest zlokalizowana. Do kompleksowej oceny uczelni należy wziąć pod uwagę, z jednej strony efektywnościowe i jakościowe aspekty jej funkcjonowania, z drugiej strony główne procesy realizowane przez uczelnie: dydaktykę oraz badania. W przeprowadzonym pomiarze efektywność rozpatrywano przez pryzmat oceny wykorzystania zasobów w celu osiągnięcia efektów.

Marcin Dwórznik; Efektywność i jakość czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni działających w PolscePobierz

Kompleksowa ocena stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego

Jan Cetner

DOI: 10.21858/msr.27.03

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest dokonanie oceny stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego, ponieważ wynik tej oceny jest bardzo pomocny przy wyznaczania kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego poszczególnych powiatów i gmin, a także dla inwestorów indywidualnych, szczególnie tych, którzy są zainteresowani turystyką, rekreacją i mieszkalnictwem. Do wykonania takiej oceny wykorzystano 7 wskaźników: ogólne obciążenie środowiska przez stałych mieszkańców, zachowanie szaty roślinnej w formie zbliżonej do naturalnej, zróżnicowanie form użytkowania gruntów, powierzchnię i charakter obszarów chronionych, obciążenie odpadami komunalnymi, obciążenie ściekami bytowymi, stan powietrza atmosferycznego.

Jan Cetner; Kompleksowa ocena stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiegoPobierz

Miasto z różnorodnością. O badaniach warszawsko-praskich

Ewa Korcelli-Olejniczak

DOI: 10.21858/msr.27.04

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Różnorodność społeczna jest dziś coraz bardziej istotnym zagadnieniem w globalnym dyskursie na temat miast i regionów – modnym hasłem odnoszącym się do specyfiki miejskich struktur społeczno-ekonomicznych. Heterogeniczność, która tworzy ‘miasta z innością’ towarzyszy takim zjawiskom jak międzynarodowe migracje, mobilność przestrzenna, postkolonializm, starzenie się społeczeństwa, znaczenie zjawiska merytokracji, występowanie i uznawanie różnicowania się indywidualnych i grupowych tożsamości, indywidualizacja jako cecha tzw. ‘płynnej nowoczesności’ opisywanej przez Z. Baumana.

Ewa Korcelli-Olejniczak; Miasto z różnorodnością. O badaniach warszawsko-praskichPobierz

Stan zachowania i walory krajobrazowe przywodnych zadrzewień topolowych Kanału Żerańskiego – metodologiczne studium przypadku

Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz, Piotr Wiśniewski

DOI: 10.21858/msr.27.05

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kanał Żerański (długości 17,6 km), wybudowany w latach 50. XX w. po utworzeniu Jeziora Zegrzyńskiego, stanowił część planowanej już wcześniej (lata 30. XX w.) drogi wodnej, łączącej Wisłę z Dnieprem. Kanał miał na celu obsługę transportową przyszłych terenów przemysłowych w okolicach portu na Żeraniu, a także skrócenie dystansu z Bugu do warszawskiego odcinka Wisły o około 41 km.

Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz, Piotr Wiśniewski; Stan zachowania i walory krajobrazowe przywodnych zadrzewień topolowych Kanału Żerańskiego – metodologiczne studium przypadkuPobierz

Adaptacja zabytkowego założenia dworskoparkowego w Piekartach

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.27.06

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł powstał na podstawie prac przedprojektowych przeprowadzonych we wsi Piekarty, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Obszarem badań objęto zabytkowy park z aleją dojazdową i stawem oraz niewielką część rozległego założenia dworsko-parkowego, którą dawniej stanowiły grunty rolnicze, dolina rzeki ze stawami rybnymi, stajniami i innymi obiektami gospodarczymi.

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz; Adaptacja zabytkowego założenia dworskoparkowego w PiekartachPobierz

Ślady przeszłości w starych wnętrzach – architektura mazowieckich wnętrz z drugiej połowy XX wieku

Anna Plewka

DOI: 10.21858/msr.27.07

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Elementem szczególnym w otoczeniu są wybrane wnętrza mieszkalne i pozostałości architektury okolic Mazowsza. Zostały one zagospodarowane w drugiej połowie XX w., w realiach czasów PRL. Reportaż fotograficzny jest bardziej estetyczną impresją niż realistycznym dokumentem, stanowi cykl poszukiwań i rozważań, wędrówkę po wybranych obiektach mieszkalnych z przełomu XIX/XX w., położonych na terenie Mazowsza. „Cykl Fotografii” opatrzony jest komentarzem odnoszącym się do każdego ogniska domowego.

Anna Plewka; Ślady przeszłości w starych wnętrzach – architektura mazowieckich wnętrz z drugiej połowy XX wiekuPobierz

Celowość budowy autostrady obwodowej wokół Warszawy

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.27.08

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wiele dużych miast ma drogowe systemy obwodnicowe, złożone z co najmniej jednej obwodnicy zewnętrznej, najczęściej realizowanej w standardzie autostrady. Zgodnie z aktualnym Programem Budowy Dróg Krajowych (PBDK) do końca 2025 r. powinna zakończyć się budowa wewnętrznej ekspresowej obwodnicy Warszawy (EOW), po czym można byłoby przystąpić do budowy zewnętrznej obwodnicy autostradowej o przebiegu wstępnie wyznaczonym w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK 2030). Jednak wielu specjalistów nie jest przekonanych o potrzebie budowy takiej autostradowej obwodnicy Warszawy (AOW).

Tadeusz Wójcicki; Celowość budowy autostrady obwodowej wokół WarszawyPobierz

Nowe parki na terenach pokolejowych jako element szczególny w krajobrazie Berlina i Antwerpii

Jakub Botwina

DOI: 10.21858/msr.27.09

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono możliwości rekreacyjnego zagospodarowania terenów dawnych towarowych dworców kolejowych. Jako przykłady przedstawiono dwa obiekty znajdujące się w centralnych częściach miast: Park am Gleisdreieck w Berlinie oraz Spoor Noord w Antwerpii. Parki, które zostały zrealizowane na dawnych terenach kolejowych w sposób szczególny wpisały się już w krajobraz miasta, zachowując genius loci stały się miejscem wypoczynku, a także znakomitą atrakcją turystyczną.

Jakub Botwina; Nowe parki na terenach pokolejowych jako element szczególny w krajobrazie Berlina i AntwerpiiPobierz