Kompleksowa ocena stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego

Jan Cetner

DOI: 10.21858/msr.27.03

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest dokonanie oceny stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego, ponieważ wynik tej oceny jest bardzo pomocny przy wyznaczania kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego poszczególnych powiatów i gmin, a także dla inwestorów indywidualnych, szczególnie tych, którzy są zainteresowani turystyką, rekreacją i mieszkalnictwem. Do wykonania takiej oceny wykorzystano 7 wskaźników: ogólne obciążenie środowiska przez stałych mieszkańców, zachowanie szaty roślinnej w formie zbliżonej do naturalnej, zróżnicowanie form użytkowania gruntów, powierzchnię i charakter obszarów chronionych, obciążenie odpadami komunalnymi, obciążenie ściekami bytowymi, stan powietrza atmosferycznego.