Od Redaktora Naczelnego

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z wielką przyjemnością pragnę zarekomendować Czytelnikom szósty już numer naszego mazowieckiego periodyku naukowego pt. Mazowsze Studia Regionalne. Chociaż zyskuje on coraz większą popularność zarówno wśród autorów, jak i odbiorców, to pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć, w jakim celu władze Samorządu Województwa Mazowieckiego powołały do życia to wydawnictwo.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000–2010

Renata Pałka

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Strategia Lizbońska jest głównym instrumentem polityki unijnej. Wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy to najważniejsze cele po 2000 roku. Tym celom podporządkowano reformy strukturalne UE. W pewnych obszarach widoczne są znaczące zmiany w sposobie funkcjonowania państw członkowskich UE. Państwa członkowskie (zwłaszcza 12 NMS) po raz pierwszy, po przyjęciu do UE, zostały zobowiązane do opracowania i wdrażania strategii (KPR i NSRO) zgodnych w celami unijnymi.

Renata Pałka, Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000–2010Pobierz

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych

Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym to wyodrębniona część dyscypliny, zwanej zarządzaniem zasobami kulturowymi. Jej przedmiotem jest ochrona i wykorzystanie dla dobra publicznego dziedzictwa kulturowego, czyli wiążących nas z naszą przeszłością pozostałości i wspomnień, znajdujących się w krajobrazie, w sztuce, języku czy tradycjach. Ta dziedzina badań i działań praktycznych pojawiła się – równolegle – w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Wielkiej Brytanii w latach 70. XX wieku.

Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowychPobierz

Współpraca systemu edukacji z gospodarką

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule poruszona jest kwestia współpracy systemu edukacji z gospodarką na wszystkich szczeblach edukacji: szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz szkolnictwie wyższym. Artykuł z jednej strony wskazuje powody, dla których ważna jest współpraca systemu edukacji z gospodarką; z drugiej natomiast wskazuje obszary, w których powinna następować ta współpraca.

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik, Współpraca systemu edukacji z gospodarkąPobierz

Zmiany na rynku pracy na Mazowszu w latach 1999–2008

Andrzej Karpiński

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Autor przedstawia zmiany na rynku pracy województwa mazowieckiego w latach 1999-2008. Dane grupowane są w znacznie szerszym niż dotychczas podziale na około 250 pozycji polskiej klasyfikacji działalności. Równocześnie wprowadza nowe ujęcia analityczne, jak udział zatrudnienia w dziedzinach uznanych za „nośniki” gospodarki opartej na wiedzy, w usługach społeczeństwa informacyjnego, w przemysłach wysokiej techniki, w ochronie środowiska i dziedzinach najbardziej dynamizujących gospodarkę, jak również tych, które uznaje się za nierozwojowe.

Andrzej Karpiński, Zmiany na rynku pracy na Mazowszu w latach 1999–2008Pobierz

Jakość życia w regionach lotniskowych

Agnieszka Bech

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł dotyczy jakości życia w regionach lotniskowych, która w krajach UE odgrywa coraz większą rolę w procesie regionalnego i lokalnego planowania przestrzennego i rozwoju lotnisk. Artykuł przybliża doświadczenia regionów i miast europejskich, zebrane w ramach realizacji projektu QLAIR – Quality of Life in Airport Regions.

Agnieszka Bech, Jakość życia w regionach lotniskowychPobierz

Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego

Michał Hackiewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o źródła powstawania w Polsce coraz większej liczby konfliktów społecznych na tle planowania i zagospodarowania przestrzeni. Opierając się na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej 719, opracowanie pomaga poznać ich przebieg, zrozumieć przyczyny oraz ocenić działania skonfliktowanych stron przez pryzmat ich skuteczności w łagodzeniu bądź zaostrzaniu konfliktu.

Michał Hackiewicz, Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska MazowieckiegoPobierz

Analiza praktycznych problemów rozwoju energetyki lokalnej

Zbigniew Cieszkowski, Elżbieta Polak

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Jednym z najważniejszych obowiązków ustawowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie energetyki jest opiniowanie sporządzanych przez gminy dokumentów planowania energetycznego, czyli założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zbigniew Cieszkowski, Elżbieta Polak Analiza praktycznych problemów rozwoju energetyki lokalnej na przykładzie wybranych gmin wschodniej części województwa mazowieckiegoPobierz

Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych

Mirosław Grochowski,

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Procesy metropolizacji i kształtowania się funkcjonalnych obszarów zurbanizowanych związane są m.in. z „rozlewaniem” się miasta centralnego metropolii poza jego granice administracyjne. „Rozlewanie” to jest jedną z przyczyn zmian w sposobach i formach zagospodarowania miasta i terenów je otaczających.

Mirosław Grochowski, Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanychPobierz