Gdynia – miasto z morza, marzeń (i z paradoksów)

Mieczysław Kochanowski, Danuta Kochanowska

DOI: 10.21858/msr.28.01

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Port i miasto Gdynia powstały, bo taka była polityczna i ekonomiczna konieczność odrodzonego po I Wojnie Światowej państwa polskiego. O sukcesie budowy zdecydowała determinacja państwa i entuzjazm obywateli, a budowa Gdyni to początek morskiej tradycji Polski i jej nowoczesnego społeczeństwa. To także wybitny przykład architektury modernistycznej.

Mieczysław Kochanowski, Danuta Kochanowska; Gdynia – miasto z morza, marzeń (i z paradoksów)Pobierz

Przekształcenia centrów małych i średnich miast – dawne a nowe znaczenie historycznych przestrzeni miejskich w wybranych ośrodkach Mazowsza

Izabela Sobierajska, Małgorzata Ewa Sikorska

DOI: 10.21858/msr.28.02

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie współczesnych problemów zagospodarowania i funkcjonowania historycznych, pierwotnych centrów miejskich w małych i średnich miastach na Mazowszu. Analizowane miasta podzielono na historyczne, o rodowodzie lokacyjnym i przedlokacyjnym oraz na miasta nowe, XIX i XX-wieczne.

Izabela Sobierajska, Małgorzata Ewa Sikorska; Przekształcenia centrów małych i średnich miast – dawne a nowe znaczenie historycznych przestrzeni miejskich w wybranych ośrodkach MazowszaPobierz

Europejska klasyfikacja NUTS i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego

Konrad Wojnarowski

DOI: 10.21858/msr.28.03

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie europejskiej klasyfikacji NUTS oraz jej znaczenia dla województwa mazowieckiego. Wobec nowego podziału statystycznego Mazowsze stoi przed wyzwaniem zwiększenia trwałości polityki rozwoju przy założeniu „spójności terytorialnej, rozumianej jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie”.

Konrad Wojnarowski; Europejska klasyfikacja NUTS i jej znaczenie dla województwa mazowieckiegoPobierz

Królikarnia – muzeum dostępne

Dorota Zych-Charaziak

DOI: 10.21858/msr.28.04

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest próbą analizy działalności instytucji muzealnych, ich ewolucji i roli, jaką pełniły na przestrzeni dziejów. Porusza zagadnienia dotyczące ich pierwotnych założeń sięgających czasów starożytnych, aż po współczesne – przełamujące stereotypowe struktury, formy i funkcje tych instytucji. Pragnę zaakcentować w nim potrzebę ustawicznego edukowania społeczeństwa na takim poziomie, by mogło ono przyswajać ambitną ofertę, którą kierują do nas jednostki muzealne, a jednocześnie przybliżyć aspekt nowatorskich projektów skierowanych do wąskich grup osób dysfunkcyjnych. Inspiracją stała się dla mnie działalność Muzeum Królikarnia, będącego filią Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dorota Zych-Charaziak; Królikarnia – muzeum dostępnePobierz

Element szczególny w otoczeniu – ślady. Rotunda romańska na Wzgórzu Tumskim w Płocku

Sławomir Paweł Markowski

DOI: 10.21858/msr.28.05

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od zarania cywilizacji człowiek – homo constructor – intuicyjnie dąży do przekształcania swego otoczenia oraz porządkowania go według sobie znanego sensu, w sposób bardziej lub miej trwały. W tej działalności nie tylko wielkie budowle, ale nawet te najmniej trwałe człowiecze dzieła, stają się w pewnej przestrzeni czasowej śladem – sygnum twórczych działań. Artykuł zawiera rys historyczny romańskiej rotundy – szczególnego elementu w przestrzeni krajobrazu kulturowego Wzgórza Tumskiego w Płocku, która pozostaje nie tylko jako ślad w płaszczyźnie programowej tego miejsca, ale dziś jest rzeczywistym śladem – symbolicznie zaznaczonym miejscem jej istnienia.

Sławomir Paweł Markowski; Element szczególny w otoczeniu – ślady. Rotunda romańska na Wzgórzu Tumskim w PłockuPobierz

Winnica z kompleksem turystycznowypoczynkowym w Starachowicach – koncepcja zagospodarowania przestrzennego

Bogdan Szeremeta, Kyryło Żarkowski

DOI: 10.21858/msr.28.06

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem badań było stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Łąki Michałowskie w Starachowicach. Obszar opracowania został wybrany z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. W artykule ujęto informacje na temat rzeźby terenu, gleby, klimatu oraz zagrożenia powodziowego, z których wynika, że większość obszaru Łąki Michałowskie jest zagrożona powodzią. Fakt ten, dla realizacji celów inwestycyjnych, nakłada konieczność regulacji rzeki Kamiennej oraz budowę obwałowania przeciwpowodziowego.

Bogdan Szeremeta, Kyryło Żarkowski; Winnica z kompleksem turystycznowypoczynkowym w Starachowicach – koncepcja zagospodarowania przestrzennegoPobierz

Ewolucja roli transportu rowerowego w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Maciej Sulmicki, Sebastian Pawłowski

DOI: 10.21858/msr.28.07

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia ewolucję roli transportu rowerowego prezentowaną w dokumentach planistycznych województwa mazowieckiego od 2004 r. oraz perspektywy wdrożenia w życie zapisów aktualnego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, przyjętego w 2019 r. Jako punkt wyjścia przedstawiono zmiany roli roweru w Danii i Holandii, a w szczególności w ich stolicach. Oba państwa stanowią dobry punkt odniesienia nie tylko ze względu na sukcesy w realizacji polityki rowerowej, lecz również ich powierzchnię zbliżoną do obszaru województwa mazowieckiego, a w przypadku Holandii – dodatkowo podobną liczbę ludności w aglomeracji stołecznej.

Maciej Sulmicki, Sebastian Pawłowski; Ewolucja roli transportu rowerowego w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiegoPobierz

Regionalne Inwestycje Terytorialne w subregionie siedleckim 2014–2020

Urszula Gadomska, Monika Kierzkowska

DOI: 10.21858/msr.28.08

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje instrument wsparcia pod nazwą Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT), funkcjonujący w województwie mazowieckim w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz jego realizację w subregionie siedleckim. RIT to mechanizm finansowy utworzony przez samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, służący wsparciu powiązanych ze sobą projektów w obszarach pozametropolitalnych. Formuła RIT – oparta na podejściu terytorialnym, podobnie jak w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – pozwala na wsparcie problemowych obszarów strategicznej interwencji, zidentyfikowanych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku.

Urszula Gadomska, Monika Kierzkowska; Regionalne Inwestycje Terytorialne w subregionie siedleckim 2014–2020Pobierz

Parki Paryża w przestrzeniach odzyskanych

Elżbieta Muszyńska, Krzysztof Muszyński

DOI: 10.21858/msr.28.09

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Czym są tytułowe przestrzenie odzyskane? To fragmenty miast, które w ostatnich dekadach XX w. utraciły swą dawną funkcję, lub z różnych względów przestały spełniać wymagania tej funkcji przypisane. Uległy degradacji funkcjonalnej i przestrzennej, stając się bolesnymi ranami w tkance miasta, przestrzeniami pozbawionymi życia. Wymagają więc zagojenia i rewitalizacji. Problem ten dotyczy przede wszystkim obszarów poprzemysłowych, ale także powojskowych i pokolejowych.

Elżbieta Muszyńska, Krzysztof Muszyński; Parki Paryża w przestrzeniach odzyskanychPobierz