Winnica z kompleksem turystycznowypoczynkowym w Starachowicach – koncepcja zagospodarowania przestrzennego

Bogdan Szeremeta, Kyryło Żarkowski

DOI: 10.21858/msr.28.06

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem badań było stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Łąki Michałowskie w Starachowicach. Obszar opracowania został wybrany z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. W artykule ujęto informacje na temat rzeźby terenu, gleby, klimatu oraz zagrożenia powodziowego, z których wynika, że większość obszaru Łąki Michałowskie jest zagrożona powodzią. Fakt ten, dla realizacji celów inwestycyjnych, nakłada konieczność regulacji rzeki Kamiennej oraz budowę obwałowania przeciwpowodziowego.