Od Redaktora Naczelnego

Adriana Barbara Cieślak

DOI: 10.21858/msr.22

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer czasopisma naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne. Ten numer jest szczególny w porównaniu z ubiegłorocznym, ponieważ został przygotowany w całości w języku angielskim. Poprzez publikowane treści mamy nadzieję dotrzeć do polskich i zagranicznych czytelników zajmujących się szeroko rozumianą polityką publiczną i planowaniem przestrzennym. Naszym celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń oraz promocja osiągnięć polskich specjalistów, zarówno naukowców, jak i praktyków, na arenie międzynarodowej.

Od redaktora NaczelnegoPobierz

Cele ochrony w polskich miejskich rezerwatach przyrody jako wyzwanie dla ich zarządzania

Maciej Wasilewski, Barbara Szulczewska

DOI: 10.21858/msr.22.01

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

157 rezerwatów przyrody znajduje się w różnych częściach struktury przestrzennej polskich miast. Zostały one powoływane w różnym czasie i często z innych powodów niż rezerwaty przyrody położone poza polskimi miastami. Ze względu ze względu na swoje położenie, rezerwaty miejskie są bardzo często użytkowane podobnie jak inne otwarte tereny zielone. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja głównych celów ochrony rezerwatów przyrody zlokalizowanych w miastach, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu w jakim stopniu ich nieuniknione użytkowanie rekreacyjne powoduje problemy w zarządzaniu

Maciej Wasilewski, Barbara Szulczewska – Protection objectives in Polish urban nature reserves as a challenge for their managementPobierz

Nowe uwarunkowania przestrzenne rozwoju regionalnego

Szymon Opania

DOI: 10.21858/msr.22.02

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł dotyczy wykorzystania narzędzi planowania przestrzennego służących poprawie jakości przestrzeni na terenach poprzemysłowych wraz z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii. wraz z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii. Analizę przeprowadzono na przykładzie metropolii górnośląskiej, która zajmuje ok. 8% powierzchni regionu z wyraźnymi powierzchni regionu z wyróżniającymi się obszarami przemysłowymi i poprzemysłowymi. Obszar miejski determinuje obraz regionu kojarzonego z zanieczyszczeniami i zdegradowanym środowiskiem. Jest to wyzwanie dla planistów.

Szymon Opania – New spatial conditions of regional developmentPobierz

Walory krajobrazowe jako podstawa rozwoju subregionalnego

Magdalena Opania

DOI: 10.21858/msr.22.03

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł dotyczy krajobrazu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny-Nałęczów-Puławy, który stał się podstawą do opracowania planu rozwoju i współpracy regionalnej. Celem badań przedstawionych w artykule było. wskazanie wartości ekonomicznych i społecznych krajobrazu na podstawie wybranych dokumentów, ważnych z punktu widzenia zarządzania krajobrazem, oraz porównanie ich z dokumentami planowania strategicznego subregionu.

Magdalena Opania – Landscape values as a basis for subregional developmentPobierz

Kapitał społeczny jako determinanta wdrażania zrównoważonego rozwoju

Paulina Legutko-Kobus

DOI: 10.21858/msr.22.04

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przyjęta w 2015 roku Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres aspektów społecznych. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju odnosi się do osiągania dobrobytu zarówno przez jednostek i całych społeczeństw, a także budowania i wzmacniania kapitału społecznego. W artykule, wykorzystując analizę desk i web analizy desk research, przedstawiono orientacyjne podejście do kapitału społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Paulina Legutko-Kobus – Social capital as a determinant of implementation of sustainable developmentPobierz

Niechciane dziedzictwo i jego potencjał kulturowy. Wartości architektury modernistycznej z czasów PRL-u

Błażej Ciarkowski

DOI: 10.21858/msr.22.05

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest analiza substancji polskiej powojennej architektury modernistycznej, ich znaczeń w momencie ich powstania oraz sposobu, w jaki architektura ta jest rozumiana współcześnie. Zmiana w odbiorze spuścizny po nowoczesnych konstrukcji wzniesionych w czasach PRL-u jest zestawiona z teoriami wartości zabytków oraz teorią postmodernizmu. zabytków i teorią postpamięci.

Błażej Ciarkowski – Unwanted heritage and its cultural potential. Values of modernist architecture from the times of the Polish People’s RepublicPobierz

Tradycja i nowoczesność w przedwojennej architekturze pawilonów ekspozycyjnych Władysława Sowickiego

Agata Wereszczyńska

DOI: 10.21858/msr.22.06

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono trzy koncepcje architektoniczne pawilonów ekspozycyjnych autorstwa Władysława Sowickiego. Każda z nich reprezentuje inny styl, ale wszystkie wpisują się w trendy projektowe swoich czasów. Pierwszy z nich to. Polski pawilon na Wystawę Światową w Paryżu w 1937 roku i jako taki nawiązuje do polskiego stylu narodowego. Drugi to kolejny polski pawilon, tym razem półmodernistyczny, zaprojektowany na Targi Światowe w Nowym Jorku w 1939 roku.

Agata Wereszczyńska – Tradition and modernity in Władysław Sowicki’s pre-war architecture of exposition pavilionsPobierz

Ocena środowiskowa i ekonomiczna instalacji kogeneracyjnej opartej na biomasie: Polskie studium przypadku

Mateusz Świerzewski, Paweł Gładysz

DOI: 10.21858/msr.22.07

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie wyników oceny energetycznej, ekonomicznej i środowiskowej jednostek kogeneracyjnych opalanych biomasą (BCHP) współpracujących z systemem ciepłowniczym. Modele matematyczne obu rozważanych jednostek BCHP (z turbiną przeciwprężną i upustowo-kondensacyjną) zostały opracowane i zweryfikowane z danymi z komercyjnie dostępnych jednostek kogeneracyjnych.

Mateusz Świerzewski, Paweł Gładysz – Environmental and economic assessment of a biomass-based cogeneration plant: Polish case studyPobierz

Digital Era Governance – nowy rozdział teorii i praktyki zarządzania publicznego

Wojciech Białożyt

DOI: 10.21858/msr.22.08

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Technologie cyfrowe głęboko wpłynęły na rzeczywistość społeczną i gospodarczą, czyniąc świat trudniejszym do rządzić. Zmiany te objęły także administrację publiczną, w tym New Public Management (NPM) – biurokratyczny model, który wyewoluował zarówno z nowych instytucjonalnych Model biurokratyczny, który wyewoluował zarówno z nowej ekonomii instytucjonalnej, jak i z pojęcia menedżeryzmu i od początku zyskuje na popularności w krajach rozwiniętych. w krajach rozwiniętych od początku lat 80. NPM, który opierał się na menedżeryzmie, decentralizacji, odbiurokratyzowaniu, prywatyzacji oraz ograniczeniu wielkości i zakresu działania administracji, osiągnął swój szczyt w połowie lat 2000. szczytowy okres w połowie lat 2000.

Wojciech Białożyt – Digital Era Governance – a new chapter of public management theory and practicePobierz