Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wraz ze zmieniającymi się kryteriami oceny parametrycznej czasopism naukowych zmuszeni byliśmy zawęzić krąg naszych zainteresowań. Zważywszy na specyfikę wydawcy, jakim jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oraz ze względu na patronat nad naszym pismem Samorządu Województwa Mazowieckiego, postanowiliśmy ograniczyć się do nowej dziedziny nauk społecznych, jaką jest nauka o polityce publicznej (public policy). Zainteresowanych szerzej, czym zajmuje się ta nowa nauka, odsyłam do bardzo interesującego artykułu autorstwa Jerzego Woźnickiego, Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, opublikowanego w nr 1 czasopisma „NAUKA” w 2012 roku. Na naszych łamach publikować będziemy głównie artkuły poświęcone zagadnieniom związanym z szeroko pojętą misją nauki i samorządów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego

Piotr Siłka

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zawarto analizę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wykonaną za pomocą dwóch miar. Po pierwsze, sumaryczny wskaźnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, który został stworzony dla powiatów Mazowsza. Po drugie – wykluczenie cyfrowe, które zostało przeanalizowane zarówno w układzie gmin, jak i powiatów województwa mazowieckiego. W sumarycznym wskaźniku wykorzystano 6 zmiennych, pogrupowanych w 3 elementy: technologiczny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy. Cząstkowe wskaźniki zostały wyliczone za pomocą metody odległości od wzorca, zaś sumaryczny wskaźnik – za pomocą metody Perkala, z zastosowaniem określonych wag. Wyniki analizy potwierdzają podstawowy podział województwa w wielu innych społeczno-ekonomicznych dziedzinach. Najbardziej rozwinięte powiaty w tym zakresie – to jednostki skupione wokół miasta Warszawy wraz z miastami na prawach powiatu.

Piotr Siłka, Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiegoPobierz

Rola strategii długookresowej w rozwoju regionu – pozytywne wzorce – najczęstsze błędy

Andrzej Karpiński

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przypomina o roli, jaką powinna odgrywać strategia długookresowa w rozwoju regionu. Obecnie występuje bowiem wiele nieporozumień i błędnych poglądów na ten temat, co odbija się ujemnie na przydatności strategii dla praktyki i obniża jej skuteczność. Strategia jest podstawowym narzędziem zarządzania procesami długookresowego rozwoju na szczeblu regionu, a jej istotą jest dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania ograniczonych z reguły środków do pobudzenia procesu rozwoju i podejmowania związanych z tym decyzji o długookresowych konsekwencjach.

Andrzej Karpiński, Rola strategii długookresowej w rozwoju regionu – pozytywne wzorce – najczęstsze błędyPobierz

Reputacja wewnętrzna osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie w kontekście planowanej rewitalizacji – raport z badań ankietowych

Dorota Mantey

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł porusza kwestię problemów społecznych zdegradowanego osiedla robotniczego w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie w kontekście planów jego rewitalizacji. Autorka skupia się na złej wewnętrznej reputacji osiedla, na którą znaczący wpływ ma m.in. duża koncentracja lokali komunalnych i socjalnych. Postawa wycofania, braku zaangażowania w działania na rzecz dobra wspólnego, a także większy indyferentyzm terytorialny wśród osób wykluczonych społecznie, pogłębiają degradację moralną mieszkańców i stawiają przed władzami miasta konieczność podjęcia działań naprawczych.

Dorota Mantey, Reputacja wewnętrzna osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie w kontekście planowanej rewitalizacji – raport z badań ankietowychPobierz

Lokalny wymiar społecznej gospodarki rynkowej

Maciej Gurbała

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Społeczną gospodarkę rynkową pojmuje się najczęściej jako odpowiednik gospodarki socjalistycznej lub redystrybucyjnej polityki socjalnej. Bywa także błędnie definiowana jako synonim interwencjonizmu państwowego. Tymczasem koncepcja społecznej gospodarki rynkowej to koncepcja liberalna, mająca swoje źródło w przedwojennej teorii ordoliberalnej. Społeczna gospodarka rynkowa to model równowagi, w którym godzi się współistnienie interesów ekonomicznych i społecznych (efektywność gospodarcza versus sprawiedliwość społeczna).

Maciej Gurbała, Lokalny wymiar społecznej gospodarki rynkowejPobierz

Bezpieczeństwo i pokój w nauczaniu Jana Pawła II, zawarte w Orędziach na Światowe Dni Pokoju 1979–1986

Zdzisław Struzik

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Bezpieczeństwo osobiste i społeczne należy do podstawowych wartości, na których człowiek chce opierać swoją egzystencję. Odnosi się ono tak do sfery życia osobistego, jak również do życia duchowego. Szczególnie dotkliwy jest niepokój wewnętrzny człowieka, poczucie zagrożenia, niepewność jutra, obawa przed przyszłością. Lęk pojedynczego człowieka przenosi się na całą społeczność, w której żyje dany człowiek.

Zdzisław Struzik, Bezpieczeństwo i pokój w nauczaniu Jana Pawła II, zawarte w Orędziach na Światowe Dni Pokoju 1979–1986Pobierz

I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego (7 września 2013 roku)

Czesław Marcinkowski

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Procesy globalizacyjne współczesnego świata stawiają struktury gospodarczo-przemysłowe przed nowymi wyzwaniami, które mogą przybrać negatywne skutki w przypadku niepowodzeń organizacyjnych lub błędów decyzyjnych. Dlatego w wielu centrach, istotnych dla światowych gospodarek, organizowane są cyklicznie różnego rodzaju fora ekonomiczne (gospodarcze) i konferencje naukowe, mające wskazać kierunki nowoczesnej gospodarczej ewolucji.

Czesław Marcinkowski, I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego (7 września 2013 roku)Pobierz