Rola samorządów w polityce regionalnej

Danuta Hübner

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Rolę jednostek samorządu terytorialnego w polityce spójności Unii Europejskiej należy niewątpliwie oceniać w oparciu o zasady zarządzania oraz wdrażania funduszy strukturalnych, nałożonych na państwa członkowskie przez unijne rozporządzenia. Jednakże dyskusję tę należy umiejscowić w szerszym kontekście roli, jaką regiony Europy odgrywają w tej polityce.

Danuta Hübner, Rola samorządów w polityce regionalnejPobierz

Pomiar jakości i efektywności w urzędach administracji samorządowej

Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Pomiar skuteczności i efektywności w samorządzie lokalnym ma doniosłe znaczenie. Wynika to z wielości celów stawianych przed władzami samorządowymi. Współczesne podejście w zachodnich demokracjach zakłada, że obywatele odgrywają główną rolę w funkcjonowaniu administracji publicznej. Spełnianie oczekiwań społeczności lokalnych staje się najważniejszym celem samorządu lokalnego.

Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski, Pomiar jakości i efektywności w urzędach administracji samorządowejPobierz

Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni

Przemysław Śleszyński

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z referatu pt. Metropolie a konkurencyjność regionów, wygłoszonego (wspólnie z doc. dr. hab. Tomaszem Komornickim) 18 września 2008 roku podczas konferencji Metropolie – wyzwania dla polityki regionalnej, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W pierwszej kolejności omówiono główne zagadnienia koncepcyjno-teoretyczne i definicyjne, związane z pojęciami użytymi w referacie. Odniesiono się także do dyskusji na temat sporów delimitacyjnych i definicyjnych, toczących się w Polsce na temat metropolii i procesów metropolizacji.

Przemysław Śleszyński, Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeniPobierz

Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych

Mirosław Grochowski

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Metropolizacja procesów rozwoju jest nowym i trudnym wyzwaniem dla samorządów miast i obszarów metropolitalnych. Rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce przebiega w sposób spontaniczny i chaotyczny, czego skutkiem są konflikty funkcjonalno-przestrzenne i brak ładu przestrzennego. Brak jest regulacji prawnych, dotyczących planowania i zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych.

Mirosław Grochowski, Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnychPobierz

Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu

Jerzy Solon, Krzysztof Błażejczyk

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wyniki oceny uwarunkowań środowiskowych dla 4 lokalizacji planowanych lotnisk cywilnych: w Modlinie, Mińsku Mazowieckim, Sochaczewie i Radomiu. W szczególności przeanalizowano rolę uwarunkowań klimatycznych, fizycznogeograficznych oraz związanych z ochroną przyrody.

Jerzy Solon, Krzysztof Błażejczyk, Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na MazowszuPobierz

Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł zawiera opis i wyniki prac badawczych, prowadzonych między innymi w ramach Projektu Badawczego nr N5120163/1761. Celem badań było znalezienie rozwiązania dla stosowania instalacji do podwyższania temperatury nawierzchni drogowych i mostowych w zimie i jej obniżania w lecie w warunkach Polski.

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański, Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w grunciePobierz

Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej

Dariusz Piotrowski, Roman Szabłowski, Anna Nitka

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań prowadzonych w MBPR przez Zespół Studiów i Analiz pt. Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej. Analiza poszczególnych czynników konkurencyjności pozwala na ukazanie pozycji województwa mazowieckiego na tle innych regionów Unii Europejskiej.

Dariusz Piotrowski, Roman Szabłowski, Anna Nitka, Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii EuropejskiejPobierz

Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego

Tomasz Sałański

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia zmienność i relacje poziomu wykształcenia ludności, jednego z kluczowych uwarunkowań w procesie rozwoju regionalnego w powiązaniu z innymi czynnikami. Pierwsza część artykułu omawia zmienność poziomu wykształcenia w ubiegłym stuleciu, warunki będące u podstaw owej zmienności oraz pokrótce streszcza konsekwencje z nich wynikające.

Tomasz Sałański, Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiegoPobierz