Val d’Europe – miasto 21 wieku

Elżbieta Muszyńska, Elżbieta Tomaszewska-Taton

DOI: 10.21858/msr.30.01

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Val d’Europe c’est une nouvelle ville réalisée en Région Parisienne, sur la base d’une convention PPP (Partenariat Public-Privé), signée en 1987 entre l’Etat Français et Euro Disney Associés1 filiale de The Walt Disney Company. La ville prévue initialement pour 60 000 habitants, compte actuellement 35 000 et reste la dernière composante d’une ville linéaire de quarante kilomètres – Marne-La-Vallée, satellite de Paris.

Elżbieta Muszyńska, Elżbieta Tomaszewska-Taton, Val d’Europe – miasto 21 wiekuPobierz

Atrakcyjność sektorów przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś

Andrzej Karpiński

DOI: 10.21858/msr.30.02

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W toczących się obecnie dyskusjach na temat przeszłości i perspektyw przemysłu w Polsce co najmniej cztery obszary wymagają, moim zdaniem, znacznie więcej uwagi i refleksji. Oznacza to wyciąganie wniosków z naszych – nie zawsze pozytywnych – doświadczeń.

Andrzej Karpiński, Atrakcyjność sektorów przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziśPobierz

Studium rozwoju mikroenergetyki prosumenckiej w subregionie siedleckim

Zbigniew Cieszkowski

DOI: 10.21858/msr.30.03

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz najpopularniejszego obecnie sektora energetyki odnawialnej, jakim jest mikrogeneracja. Jest ona rozwijana na najniższym poziomie całego cyklu wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i konsumpcji energii, czyli na poziomie jej odbiorców.

Zbigniew Cieszkowski, Studium rozwoju mikroenergetyki prosumenckiej w subregionie siedleckimPobierz

Wybrane źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

Joanna Wodzyńska, Rafał Czyżewski

DOI: 10.21858/msr.30.04

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł powstał w celu scharakteryzowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw pod kątem źródeł jej finansowania. Pozyskanie wystarczających środków finansowych jest podstawowym warunkiem podjęcia jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej i w dużej mierze determinuje dalszy proces inwestycyjny i związane z nim decyzje. Analiza dostępnych źródeł finansowania wskazuje na współzależność pomiędzy obszarem tematycznym innowacji a strukturą jej finansowania.

Joanna Wodzyńska, Rafał Czyżewski, Wybrane źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnychPobierz

Innowacyjne rozwiązania dotyczące obszarów rekreacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością na przykładzie miasta Gdynia

Piotr Kocjan, Jarosław Górski

DOI: 10.21858/msr.30.05

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono problem innowacyjnych rozwiązań w zakresie terenów rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na przykładzie miasta Gdynia. W artykule wskazano dobre praktyki w obszarze innowacji społecznych w zakresie projektowania i budowy zintegrowanych placów zabaw bez barier, dostępnych dla wszystkich użytkowników (pełnosprawnych i niepełnosprawnych) na przykładzie miasta Gdynia. Wskazano, jakie korzyści mogą płynąć z innowacyjnych działań prowadzonych na rzecz poprawy jakości życia dzieci niepełnosprawnych.

Piotr Kocjan, Jarosław Górski, Innowacyjne rozwiązania dotyczące obszarów rekreacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością na przykładzie miasta GdyniaPobierz

Współczesna neuroonkologia – rozwój dziedziny i możliwości terapii glejakowej w Warszawie

Bartosz Czapski, Adam Warzecha, Wojciech Górecki, Tomasz Wójcikiewicz, Mirosław Ząbek

DOI: 10.21858/msr.30.06

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu możliwości leczenia złośliwych guzów mózgu na terenie województwa mazowieckiego. Omówiono trudny problem kliniczny, przed którym stanęli lekarze i naukowcy w związku ze złożoną naturą glejaków. Dyskusji poddany jest obecny stan leczenia wraz z jego ograniczeniami.

Bartosz Czapski, Adam Warzecha, Wojciech Górecki, Tomasz Wójcikiewicz, Mirosław Ząbek, Współczesna neuroonkologia – rozwój dziedziny i możliwości terapii glejakowej w Warszawie – perspektywa neurochirurgicznaPobierz

Gospodarstwa Dobrej Woli w gminie Chynów w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030

Jacek Zalewski

DOI: 10.21858/msr.30.07

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przyjęta w Strategii wizja zakłada, że “Mazowsze to region charakteryzujący się spójnością terytorialną, konkurencyjnością, innowacyjnością, szybkim wzrostem gospodarczym i wysoką jakością życia”. Celem głównym jest “zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie województwa mazowieckiego, zwiększenie roli obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie”.

Jacek Zalewski, Farms of Good Will in the Chynów municipality in the context of the Development Strategy of the Mazowieckie Voivodeship 2030Pobierz