Poprawa dostępności drogowej a policentryczny układ sieci osadniczej Mazowsza

Tomasz Komornicki

DOI: 10.21858/msr.26.01

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest ocena stopnia, w jakim zrealizowane projekty budowy dróg przyczyniły się do wzmocnienia policentrycznego wzorca polskiego regionu Mazowsza (województwo mazowieckie). Przeprowadzone badania mogą również umożliwić szersze rozważania na temat skuteczności polityki transportowej w kontekście najważniejszych celów polityki przestrzennej i spójności terytorialnej UE. Zakres przestrzenny badań obejmuje region Mazowsza, ale przeprowadzone analizy odnoszą się również do całego kraju. Przeprowadzona analiza miała charakter dynamiczny i dotyczy okresu od 2007 do 2017 roku.

Tomasz Komornicki; Poprawa dostępności drogowej a policentryczny układ sieci osadniczej MazowszaPobierz

Partycypacyjny model tworzenia programów rewitalizacji w Polsce

Dominika Hołuj, Paulina Legutko-Kobus

DOI: 10.21858/msr.26.02

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Partycypacja jest niezbędnym elementem opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji. Pozwala na prawidłowe zdiagnozowanie problemów i opracowanie projektów rewitalizacyjnych, które będą miały na celu ich rozwiązanie. Wprowadzenie w Polsce ustawy o rewitalizacji zobowiązało samorządy do aktywniejszego włączenia interesariuszy w proces przygotowania i realizacji programów rewitalizacji. Ustawa gwarantuje partycypację na każdym kluczowym etapie procesu. W obecnych polskich warunkach jest to zmiana w dobrym kierunku, gdyż w poprzednich perspektywach finansowych taka partycypacja nie zawsze była zapewniona.

Dominika Hołuj, Paulina Legutko-Kobus; Partycypacyjny model tworzenia programów rewitalizacji w PolscePobierz

Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w województwie mazowieckim

Zbigniew Cieszkowski

DOI: 10.21858/msr.26.03

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terenie województwa mazowieckiego. W analizie skupiono się na okresie 2007-2017, wykorzystując zaktualizowane opracowanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego z 2014 roku – Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim – stan i wyzwania.

Zbigniew Cieszkowski; Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w województwie mazowieckimPobierz

Wpływ modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Bartłomiej Drąg, Dariusz Piwowarczyk

DOI: 10.21858/msr.26.04

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyników badań przeprowadzonych na potrzeby studium przypadku dotyczącego efektów inwestycji Rail Baltica w węźle miejskim Warszawski Obszar Metropolitalny (OMW). Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu unijnego NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions). W artykule przedstawiono główne wnioski z W artykule przedstawiono główne wnioski z badania, opisujące zmiany, jakie zaszły na analizowanym obszarze (gminy w granicach OMW, w odległości do 3 km od linii kolejowej E75 oraz przecinane przez drogę krajową 8/S8) w okresie modernizacji linii E75.

Bartłomiej Drąg, Dariusz Piwowarczyk; Wpływ modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego WarszawyPobierz

Cohousing senioralny w kontekście starzejącego się społeczeństwa

Małgorzata Kampka

DOI: 10.21858/msr.26.05

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zmiany demograficzne XXI wieku, a zwłaszcza wszystkie aspekty starzenia się społeczeństwa, wymagają dyskusji na temat potrzeb starzejącego się społeczeństwa, która powinna prowadzić do opracowania rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych dla osób starszych na przykładzie senioralnych cohousingów. Proces starzenia się powinien być brany pod uwagę, ponieważ dotyczy osób starszych na wielu płaszczyznach i wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Małgorzata Kampka; Cohousing senioralny w kontekście starzejącego się społeczeństwaPobierz

Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018

Adam Struzik

DOI: 10.21858/msr.26.06

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono przegląd polityki rozwoju samorządu województwa mazowieckiego w okresie dwóch dekad od zmian w podziale administracyjnym Polski. Przedstawiono kontekst legislacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych, które określały rolę samorządów regionalnych w realizacji polityki rozwoju. Następnie przedstawiono spójność horyzontalną i historyczną polityki rozwojowej Mazowsza i zestawiono ją z problemami wynikającymi z wadliwych mechanizmów redystrybucji (tzw. “podatek Robin-Hooda”).

Adam Struzik; Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018Pobierz

Działania innowacyjne na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego

Magdalena Kiech

DOI: 10.21858/msr.26.07

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W rankingu Bloomberg Innovation Index 2018 Polska zajęła 21 miejsce wśród 80 krajów. W Polsce od trzech lat pięć najbardziej innowacyjnych regionów jest takich samych. Według Indeksu Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjny Regionów są to regiony z ośrodkami biznesowymi i akademickimi, charakteryzujące się rozwiniętymi fundamentami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, które wspierają rozwój regionu.

Magdalena Kiech; Innovative activities for the development of the Mazovia regionPobierz

Projekt YouInHerit, Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.26.08

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Projekt YouInHerit jest finansowany ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa 2014-2020. Odrodzenie starych zawodów i rzemiosł, które mogą utrzymać społeczności i uczynić je zrównoważonymi poprzez przyczynianie się do ich dobrobytu ekonomicznego, jest głównym przedmiotem projektu: stare piwnice winne na Węgrzech, warzelnie soli lub tradycyjne garncarstwo w Słowenii, browary w Polsce, stare łodzie we Włoszech lub gaje oliwne w Chorwacji są niezbędne dla lokalnej atrakcyjności i mogą być lepiej wykorzystane jako źródło życia dla ludzi.

Project YouInHerit, Interreg Central Europe 2014–2020Pobierz