Rozmieszczenie i zróżnicowanie przestrzenne terenów przemysłowych w województwie mazowieckim na tle rozmieszczenia i zróżnicowania przestrzennego terenów przemysłowych w Polsce

Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski

DOI: 10.21858/msr.24.01

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule dokonano analizy rozmieszczenia i oceny zróżnicowania terenów przemysłowych w Polsce pod względem ich cech geometrycznych. Obliczono m.in. ich powierzchnię i liczbę według województw oraz jednostek ewidencyjnych, udział w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych, średnią powierzchnię według jednostek ewidencyjnych, wskaźnik zróżnicowania kształtu działki, wskaźnik zwartości kształtu działki.

Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski; Rozmieszczenie i zróżnicowanie przestrzenne terenów przemysłowych w województwie mazowieckim na tle rozmieszczenia i zróżnicowania przestrzennego terenów przemysłowych w PolscePobierz

Wybrane ekologiczne aspekty budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.24.02

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Aspekty ekologiczne są stałym elementem rozważań i działań praktycznych podczas planowania i realizacji głównych dróg krajowych w Polsce. Te zmiany proekologiczne w budownictwie drogowym mają wieloaspektowy charakter, co możemy obserwować na licznych przykładach udanych i mniej udanych realizacji nowych odcinków dróg krajowych.

Tadeusz Wójcicki; Wybrane ekologiczne aspekty budowy sieci dróg szybkiego ruchu w PolscePobierz

Zmiana wizerunku miasta w świetle likwidacji hałd pohutniczych

Marta Bożym

DOI: 10.21858/msr.24.03

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono zmiany w krajobrazie miasta Ozimek (woj.opolskie) dotyczące terenów przemysłowych, powstałe w wyniku likwidacji hałd przyzakładowych. Podjęcie tematu przez autora jest wynikiem wieloletniej współpracy z opisanym zakładem przemysłowym, w ramach której badano wpływ odpadów zgromadzonych na hałdach na środowisko naturalne oraz fakt, że autor artykułu jest mieszkańcem opisywanego miasta.

Marta Bożym; Zmiana wizerunku miasta w świetle likwidacji hałd pohutniczychPobierz

Zabytkowy zespół alej w Radziejowicach – kulturowe dziedzictwo Mazowsza Ocena stanu zachowania i wartości obiektu

Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz

DOI: 10.21858/msr.24.04

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Opracowane studium obiektu – zabytkowego zespołu alej w Radziejowicach, woj. mazowieckie – służyło określeniu jego wyjątkowych walorów kulturowych i przyrodniczych, jako cennej formy zadrzewienia przydrożnego, będącej pozostałością po dawnym, historycznym systemie lokalnych gościńców. Celem badań było określenie aktualnych zasobów drzewostanu zespołu alej (w zakresie taksonomicznym, przestrzennym, ilościowym i jakościowym) na potrzeby bieżącej pielęgnacji i dalszego zachowania układu.

Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz; Zabytkowy zespół alej w Radziejowicach – kulturowe dziedzictwo Mazowsza Ocena stanu zachowania i wartości obiektuPobierz

Przemieszczanie się centrum Mławy w historii jej rozwoju – znaczenie centrotwórcze stacji kolejowej Mława Miasto

Izabela Sobierajska, Teresa Wyszyńska

DOI: 10.21858/msr.24.05

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie współczesnych problemów zagospodarowania i funkcjonowania centrum usługowego Mławy, ze szczególnym uwzględnieniem historii rozwoju i przemieszczania się funkcji centrotwórczych w mieście, powiązanych z wielowiekową tradycją handlową. Pierwotne centrum, czyli lokacyjny rynek z końca XV w. pełnił główną rolę centrotwórczą do czasów II wojny światowej. Już od końca XIX w. centrum rozrastało się w kierunku zachodnim. Druga połowa XX w. to szybki rozwój miasta i powstawanie obiektów o znaczeniu centrotwórczym w zachodniej części śródmieścia.

Izabela Sobierajska, Teresa Wyszyńska; Przemieszczanie się centrum Mławy w historii jej rozwoju – znaczenie centrotwórcze stacji kolejowej Mława MiastoPobierz

Wpływ prawa międzynarodowego na kształtowanie prawa samorządowego w Polsce

Ben Sassi

DOI: 10.21858/msr.24.06

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wybrane aspekty umiędzynarodowienia prawa polskiego w zakresie samorządu terytorialnego po 1989 r. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki, dlatego autor zdecydował się na wybór determinantów, które bezpośrednio wpłynęły na obecne funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem opracowania jest przedstawienie roli polskich zobowiązań międzynarodowych w kształtowaniu procesu legislacyjnego oraz ukazanie znaczenia tych zobowiązań w obecnym systemie samorządowym w Polsce.

Ben Sassi; The influence of international law on shaping local government law in PolandPobierz

Kreowanie sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim

Barbara Dymna

DOI: 10.21858/msr.24.07

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęć produkt turystyczny i sieciowy produkt turystyczny oraz nakreślenie historii ich kreowania i komercjalizacji na Mazowszu wraz z propozycjami nowych produktów w peryferyjnych obszarach województwa mazowieckiego. W województwie mazowieckim występują duże dysproporcje w wykorzystaniu potencjału turystycznego.

Barbara Dymna; Kreowanie sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckimPobierz

Modna tradycja – projekt YouInHerit Perspektywy rozwoju tradycyjnego browarnictwa na Mazowszu

Ewa Balanicka, Agnieszka Bech, Elżbieta Dominiak, Justyna Horoch, Marta Ogniewska i Piotr Pietrzak

DOI: 10.21858/msr.24.08

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Projekt YouInHerit realizowany jest od czerwca 2016 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczy w nim jako partner odpowiedzialny za koordynację pakietu tematycznego. Projekt koncentruje się na zagadnieniu zarządzania dziedzictwem kulturowym w dostosowaniu do nowych wymagań rynku.

Ewa Balanicka, Agnieszka Bech, Elżbieta Dominiak, Justyna Horoch, Marta Ogniewska i Piotr Pietrzak; Modna tradycja – projekt YouInHerit Perspektywy rozwoju tradycyjnego browarnictwa na MazowszuPobierz