Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję Państwa o umieszczeniu naszego periodyku na, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liście czasopism punktowanych. W wyniku ewaluacji dotychczas wydanych numerów za publikację artykułu w naszym piśmie MAZOWSZE Studia Regionalne przyznawane są 2 punkty.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu

Tomasz Komornicki, Piotr Rosik

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zawarto część wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” (Trendy rozwojowe Mazowsza). Mazowsze charakteryzuje się najsilniejszym w kraju zróżnicowaniem przestrzennym, zarówno w zakresie rozwoju gospodarczego, jak i zagospodarowania infrastrukturalnego. Uśrednione wartości wskaźników są najczęściej wypadkową sytuacji w regionie stolicy oraz na terenach peryferyjnych. Z tego względu badanie infrastruktury transportowej przeprowadzono w artykule w sposób kompleksowy.

Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na MazowszuPobierz

Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną

Dariusz Świątek

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł analizuje wyposażenie miast i wsi Mazowsza w elementy infrastruktury komunalnej. W badaniach wykorzystane zostały dostępne dane statystyczne, jak również wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli urzędów miejskich i gminnych. Analizie poddano następujące elementy infrastruktury: sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, gospodarkę odpadami, sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe i sieci telekomunikacyjne.

Dariusz Świątek, Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalnąPobierz

Przedsiębiorstwa Mazowsza mające siedzibę poza Warszawą a poziom koncentracji gospodarki regionu

Piotr Rosik

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zawarto część wyników badań z drugiego rozdziału raportu modułowego „Kapitał fizyczny”. Raport modułowy został zrealizowany w ramach projektu „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” (Trendy rozwojowe Mazowsza). W jednym z rozdziałów modułu, pt. „Kapitał fizyczny – majątek produkcyjny”, znalazł się szeroki opis przedsiębiorstw Mazowsza, mających siedzibę poza Warszawą. W niniejszym artykule scharakteryzowano środki trwałe w przedsiębiorstwach Mazowsza, inwestycje oraz przychody ze sprzedaży w szerszym kontekście kształtowania się wyżej wymienionych zmiennych w całym województwie.

Piotr Rosik, Przedsiębiorstwa Mazowsza mające siedzibę poza Warszawą a poziom koncentracji gospodarki regionuPobierz

Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w samorządach lokalnych na Mazowszu. Celem badań była identyfikacja determinantów rozwoju lokalnego. Rozwój rozpatrywany był w badaniu przez pryzmat czynników ekonomicznych, jak i społecznych, zaś same badania miały charakter ilościowy i jakościowy.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na MazowszuPobierz

Warszawa – miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludności

Małgorzata Podogrodzka

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od początku lat 90. obserwujemy istotne zmiany w strukturach demograficzno-społecznych ludności Warszawy. Ich przebieg nie jest tożsamy, co do natężenia i kierunku w poszczególnych jej dzielnicach. Celem artykułu jest ukazanie tych różnic oraz yodrębnienie dzielnic Warszawy, gdzie zmiany te przebiegały podobnie.

Małgorzata Podogrodzka, Warszawa – miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludnościPobierz

Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańców

Dorota Mantey

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestii kształtowania pozytywnego wizerunku podwarszawskiej gminy Piaseczno, którą zaczynają dotykać problemy rozwojowe, przejawiające się coraz większą skłonnością mieszkańców, szczególnie tych młodych, do zmiany miejsca zamieszkania na Warszawę. Uciążliwości codziennego funkcjonowania w chaotycznie zagospodarowywanych miejscowościach, przy niedorozwiniętej infrastrukturze transportowej, zatłoczonych drogach dojazdowych do Warszawy oraz niewystarczającej liczbie miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu, sprawiły, że mieszkańcy coraz gorzej oceniają gminę, w której mieszkają.

Dorota Mantey, Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańcówPobierz

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jako czynnik aktywizujący wiejskie organizacje pozarządowe w województwie łódzkim

Aneta Golba

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Programy wsparcia, kierowane do gmin w Polsce, dotyczą wielu sfer życia publicznego. Jedną z nich jest aktywność społeczna mieszkańców – czynnik istotny z punktu widzenia mobilizacji endogenicznego kapitału rozwojowego gmin. Aktywność społeczna przejawia się i jest jednocześnie wzmacniana przez organizacje pozarządowe – organizacje tzw. trzeciego sektora. W artykule przedstawiono specyfikę organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego oraz zmiany w ich funkcjonowaniu, jakie zaszły dzięki udziałowi gmin w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Aneta Golba, Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jako czynnik aktywizujący wiejskie organizacje pozarządowe w województwie łódzkimPobierz

Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W ostatnich kilkunastu latach coraz większe znaczenie w rozwoju miast, w tym w kształtowaniu ich przestrzeni publicznej, przypisuje się sektorowi kreatywnemu, na który składają się działalności oparte na indywidualnej twórczości i talencie. Działalność firm kreatywnych ma rosnący udział w generowaniu dochodów miast, stanowi też o ich atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej. Rozwój sektora kreatywnego wiąże się z obecnością tzw. klasy kreatywnej, ta zaś jest klasą mobilną, poszukującą atrakcyjnych warunków pracy i zamieszkania.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w WarszawiePobierz