Oblicza nekropolii – Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie

Urszula Wodnicka-Kasprzak

DOI: 10.21858/msr.46.05

Nr woluminu: 46

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

To miejsce jedyne w swoim rodzaju. Jego tożsamość wyznaczyły polskie dzieje i człowiek jako twórca form materialnych we współpracy z procesami natury. Jest dziełem zbiorowym, kształtowanym wciąż od ponad stulecia. Wizerunek kreowany przez kolejne pokolenia nieustannie na nowo daje się czytać – jako całość lub wycinkowo – poprzez pojedyncze nagrobki i pomniki, szczególnie te o wartości artystycznej. A są na Wojskowych Powązkach ślady działalności uznanych twórców, których nazwiska i same dzieła w przestrzeni cmentarza zwyczajnie pozostają nieeksponowane. Niniejsze opracowanie ma na celu zatrzymanie uwagi na niektórych realizacjach, by pozbawić je anonimowości co do autora, aby mogły być również odbierane w pełniejszym kontekście kultury i czasu, w którym powstały. Artykuł jest efektem wielokrotnych wycieczek po cmentarzu z aparatem w ręku, trudu kadrowania możliwie wyizolowanych z otoczenia ujęć interesujących form pomników oraz poszukiwań danych dotyczących ich autorów.

MSR_46_05_Wodnicka-KasprzakPobierz

Popularyzacja wiedzy o historii Mazowsza w działalności Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Tomasz Kordala

DOI: 10.21858/msr.46.04

Nr woluminu: 46

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono sposoby popularyzacji wiedzy o przeszłości Mazowsza stosowane w Muzeum Mazowieckim w Płocku od momentu jego powstania, w ramach Towarzystwa Naukowego Płockiego, w 1821 r. Miało ono charakter stricte regionalny. Zbiory tworzyły z jednej strony szkolne pomoce naukowe (minerały, aparaty fizyczne i chemiczne, globusy etc.), z drugiej zaś – ofiarowane przez nauczycieli, uczniów, obywateli ziemskich, wojskowych i księży różnorodne eksponaty, w tym liczne zabytki archeologiczne, monety, medale, okazy przyrodnicze, dokumenty etc. Na posiedzeniach naukowych referowano najnowsze znaleziska archeologiczne i numizmatyczne, organizowano inspekcje terenowe, zbierano zabytki przeszłości i umieszczano je w muzeum. Placówka ta zamarła wkrótce po upadku Powstania Listopadowego. Do jej reaktywacji doszło na początku XX w.

MSR_46_04_KordalaPobierz

Współpraca międzynarodowa województwa mazowieckiego. Umowy o współpracy zagranicznej. Część pierwsza

Stanisław Faliński

DOI: 10.21858/msr.46.03

Nr woluminu: 46

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest poświęcony współpracy międzynarodowej największego polskiego województwa samorządowego, czyli Mazowsza. Ze względu na swoją objętość jest on podzielony na dwie części. Pierwsza, poniżej publikowana, nosi tytuł Umowy o współpracy zagranicznej. Przedstawiono w niej Priorytety współpracy zagranicznej województwa mazowieckiego oraz szczegółowo i analitycznie omówiono wynikające z Priorytetów umowy o współpracy Mazowsza z jego zagranicznymi partnerami z Europy i ze świata.

MSR_46_03_FalinskiPobierz

Specustawy – lokalizacja inwestycji celu publicznego z pominięciem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.46.02

Nr woluminu: 46

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest uświadomienie czytelnikom, że: – specustawy powodują chaos w systemie prawnym i nie gwarantują zachowania ładu w przestrzeni;– najlepszym narzędziem do ustalania lokalizacji inwestycji, nie tylko celu publicznego, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

MSR_46_02_WieczorekPobierz

Chaos pojęciowy wokół ekologii – wieloznaczność pojęć związanych z ekologią i skojarzenia z nimi

Ariadna Ciążela

DOI: 10.21858/msr.46.01

Nr woluminu: 46

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Tematem artykułu jest wieloznaczność pojęć związanych z ekologią w języku polskim. W artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczącego rozumienia przez studentów pojęć związanych z ekologią. Artykuł zawiera również teoretyczną analizę funkcjonowania i rozumienia pojęć takich jak: „ekologia”, „ekolog” i „ekologizm” w języku polskim.Jedną z inspiracji badania był brak rozróżnienia w języku polskim między ekologią jako nauką i ekologiem jako osobą z wykształceniem biologicznym, a ekologią rozumianą jako działanie prośrodowiskowe oraz ekologiem jako aktywistą na rzecz środowiska, które występuje w języku angielskim (działacz prośrodowiskowy to „environmentalist”).

MSR_46_01_CiazelaPobierz

Numer 45 dostępny

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury! Numer 45 kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny online. W numerze m.in.:

Rozwój społeczno-gospodarczy a racjonalność globalna – w kierunku gospodarki umiaru, Analiza struktury oferowania rozkładowych linii lotniczych w krajach Europy Środkowej. Część druga, Przyrodnicze obszary prawnie chronione w województwie mazowieckim w latach 1999–2022, Centralny Port Komunikacyjny – zasady ustalania lokalizacji, Odbudowa zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – czy specustawa jest potrzebna?

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 45 w archiwum on-line

Odbudowa zachodniej pierzei Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – czy specustawa jest potrzebna?

Anna Wieczorek, Magnolia Gorzelak

DOI: 10.21858/msr.45.05

Nr woluminu: 45

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W 2021 r. uchwalono ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. To kolejna z wielu tzw. specustaw, które zawieszają stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów.Pałace Saski i Brühla oraz kamienice przy ulicy Królewskiej w 1939 r. tworzyły zachodnią pierzeję Placu, który podobnie jak dzisiaj nosił nazwę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem artykułu jest wykazanie, że do zorganizowania odbudowy, w szczególności do ustalenia lokalizacji powyższych budynków, wystarczają przepisy ogólnie obowiązujące.

MSR_45_05_Wieczorek_GorzelakPobierz

Centralny Port Komunikacyjny – zasady ustalania lokalizacji

Anna Wieczorek, Mariusz Sowa

DOI: 10.21858/msr.45.04

Nr woluminu: 45

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W 2018 r. uchwalono ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, znaną pod skróconą nazwą ustawa o CPK. Jest to kolejna w naszym systemie prawnym tzw. specustawa, na podstawie której lokalizuje się inwestycje celu publicznego z pominięciem przepisów ogólnie obowiązujących. Mianem Centralny Port Komunikacyjny ustawodawca określa szereg zadań, nazywanych Przedsięwzięciami, w szczególności budowę lotniska użytku publicznego oraz obsługujących je dróg i linii kolejowych.Celem artykułu jest uświadomienie czytelnikom, jak bardzo skomplikowana jest ustawa o CPK oraz że obowiązujące przed jej uchwaleniem przepisy prawa umożliwiały lokalizację Centralnego Portu Komunikacyjnego, a wkład pracy potrzebny do przygotowania potrzebnych do tego dokumentów nie byłby większy.

MSR_45_04_Wieczorek_SowaPobierz

Przyrodnicze obszary prawnie chronione w województwie mazowieckim w latach 1999–2022

Elżbieta Jaglak, Grzegorz Derbin, Marcin Rojek

DOI: 10.21858/msr.45.03

Nr woluminu: 45

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono zmiany w zakresie przyrodniczych obszarów prawnie chronionych, które zaszły po reformie administracyjnej w 1999 r. Wskazano realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadania w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Województwo mazowieckie, powstałe w ramach reformy podziału terytorialnego, objęło swym zasięgiem system obszarów chronionych, w skład którego wchodził Kampinoski Park Narodowy, 164 rezerwaty przyrody, 9 parków krajobrazowych i 29 obszarów chronionego krajobrazu. W ciągu blisko 25 lat utworzono 26 rezerwatów przyrody oraz jeden obszar chronionego krajobrazu. Modyfikacji uległy również granice istniejących form ochrony przyrody. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej dokonały się największe zmiany dotyczące obszarów prawnie chronionych. Wdrożenie przepisów prawa unijnego do prawa polskiego skutkowało m.in. wprowadzeniem nowej formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000, uzupełniającej istniejący system obszarów prawnie chronionych. Do marca 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego wyznaczonych i zatwierdzonych zostało 80 obszarów sieci Natura 2000. W artykule omówiono, jak kształtowała się pozycja i kompetencje samorządu województwa w zakresie ochrony przyrody na skutek wprowadzanych zmian w prawie. Samorząd województwa przejął kompetencje dotyczące parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Na skutek nabytych uprawnień Sejmik Województwa Mazowieckiego m.in. powołał do życia Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz ustanowił plany ochrony dla parków krajobrazowych. Uszczegółowione zostały granice obszarów chronionego krajobrazu, prowadzone są także bazy danych przestrzennych w zakresie obszarów chronionych.

MSR_45_03_Jaglak_Derbin_RojekPobierz