Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 została przyjęta 29 maja 2006 roku uchwałą sejmiku województwa nr 78/06. Dokument stanowi spójną i kompleksową koncepcję rozwoju regionu w perspektywie długookresowej. Pomimo prawidłowego przebiegu cyklu programowania strategicznego, od czasu jego uchwalenia minęło już jednak 5 lat, w trakcie których zmieniły się uwarunkowania formalno-prawne prowadzenia polityki rozwoju w Polsce oraz sytuacja społeczno-gospodarcza regionu.