Zróżnicowanie w rozwoju regionalnym (dylematy i argumenty)

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiona została problematyka związana ze zróżnicowaniem regionalnym. W pierwszej części artykułu zaprezentowano teoretyczny kontekst zróżnicowania regionalnego. Jednym z najpopularniejszych podejść, tłumaczących przyczyny zróżnicowania regionalnego pod kątem rozwoju gospodarczego, jest nowa geografia ekonomiczna, która zróżnicowanie w rozwoju regionalnym próbuje wytłumaczyć na podstawie teorii stworzonej na użytek wyjaśnienia międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik, Zróżnicowanie w rozwoju regionalnym (dylematy i argumenty)Pobierz

Rola niezależności, wiarygodności i polityki informacyjnej EBC w procesie prowadzenia polityki pieniężnej

Paweł Smaga

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Oprócz standardowych narzędzi polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, skuteczne jej prowadzenie warunkują także cechy jakościowe, takie jak niezależność, wiarygodność i przejrzystość. Są one trudno kwantyfikowalne, lecz równie ważne, gdyż stanowią kluczowy element funkcjonowania EBC. Niezależność jest nieodzownym elementem każdego banku centralnego, podczas gdy wiarygodność wpływa stabilizująco na poziom oczekiwań inflacyjnych.

Paweł Smaga, Rola niezależności, wiarygodności i polityki informacyjnej EBC w procesie prowadzenia polityki pieniężnejPobierz

Zastosowanie obligacji przychodowych przedsiębiorstw komunalnych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w Polsce

Michał Banak

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje metody finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez samorządy i spółki komunalne. Największy nacisk położony został na instrumenty finansowania zewnętrznego. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie obligacji, zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak spółki komunalne, przy czym szerzej omówiono możliwości wykorzystania rzadko stosowanego w Polsce instrumentu finansowego, jakim są obligacje przychodowe.

Michał Banak, Zastosowanie obligacji przychodowych przedsiębiorstw komunalnych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w PolscePobierz

Demografia Warszawy na tle innych miast Polski w latach 1990–2008

Małgorzata Podogrodzka

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Miasta ulegają ciągłym przeobrażeniom. Zmienia się m.in. ich architektura, infrastruktura, przestrzeń publiczna oraz jakość zasobów ludzkich. Jednocześnie duże miasta uznawane są za kreatora przemian demograficznych, a tym samym i zmian struktur ludności. Ale kogo można uznać za mieszkańca miasta?

Małgorzata Podogrodzka, Demografia Warszawy na tle innych miast Polski w latach 1990–2008Pobierz

Wpływ lokalnych uwarunkowań na funkcjonowanie i finanse jednostek samorządu terytorialnego w Chińskiej Republice Ludowej

Katarzyna Golik

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Społeczności lokalne w Chinach przez wieki miały daleko idącą autonomię wobec władz centralnych, czego pozostałości można zaobserwować nawet współcześnie. Chińczycy wciąż bardzo często cytują klasyczne przysłowie, że niebo jest wysoko, a władza daleko, które doskonale oddaje relacje Pekinu i struktur terenowych. W dalszym ciągu bardzo silne pozostają tradycyjne instytucje społeczne, przede wszystkim klany i guanxi, które na poziomie lokalnym mogą odgrywać większą rolę niż oficjalna administracja.

Katarzyna Golik, Wpływ lokalnych uwarunkowań na funkcjonowanie i finanse jednostek samorządu terytorialnego w Chińskiej Republice LudowejPobierz

Dylemat chińskiej urbanistyki: dziedzictwo i tereny zielone jako ofiary szybkiej urbanizacji

Iván Tosics

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ten krótki artykuł ma na celu przedstawienie gwałtownej urbanizacji Chin oraz związanych z nią dylematów i kontrowersji. Najpierw omówiono osobliwości chińskiej urbanizacji, takie jak dziwna definicja obszarów miejskich oraz, co ważniejsze, sprzeczność między szybkim urynkowieniem gospodarki a powolnymi zmianami w ścisłej odgórnej regulacji urbanizacji.

Iván Tosics, The Chinese urban development dilemma: heritage and green areas as victims of rapid urbanizationPobierz

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 została przyjęta 29 maja 2006 roku uchwałą sejmiku województwa nr 78/06. Dokument stanowi spójną i kompleksową koncepcję rozwoju regionu w perspektywie długookresowej. Pomimo prawidłowego przebiegu cyklu programowania strategicznego, od czasu jego uchwalenia minęło już jednak 5 lat, w trakcie których zmieniły się uwarunkowania formalno-prawne prowadzenia polityki rozwoju w Polsce oraz sytuacja społeczno-gospodarcza regionu.

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa MazowieckiegoPobierz

Szlak Książąt Mazowieckich sposobem na utrwalenie spuścizny książąt mazowieckich

Daniel Sukniewicz, Piotr Marczak

DOI: brak

Nr woluminu: 9

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W 2012 roku mija 550. rocznica inkorporacji pierwszych ziem Księstwa Mazowieckiego (ziemi rawskiej i gostynińskiej) do Polski. Tegoroczna rocznica każe zadać pytanie o spuściznę Księstwa Mazowieckiego. Rządzący Księstwem Mazowieckim Piastowie mazowieccy, choć wydają się dziś trochę niedoceniani, trochę zapomniani, trochę traktowani jak postacie na poły legendarne, położyli kamienie milowe pod rozwój dzisiejszego Mazowsza.

Daniel Sukniewicz, Piotr Marczak, Szlak Książąt Mazowieckich sposobem na utrwalenie spuścizny książąt mazowieckichPobierz