Od Redaktora Naczelnego

Cecylia Leszczyńska

DOI: 10.21858/msr.23.01

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury kolejnego, czwartego już w tym roku numeru periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne. Jednocześnie, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim naszym Autorom za wspaniałe, bogate merytorycznie artykuły, stanowiące przyczynek nie tylko do rozwoju nauki, ale także dające realne narzędzia, które można stosować w praktyce; wszystkim Recenzentom za ich rzetelną pracę i wnikliwe, konstruktywne uwagi, pozwalające autorom rozwijać swój naukowy warsztat, a także wszystkim Czytelnikom, którzy, sięgając po nasze publikacje (zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej), przez cały rok dodawali nam energii, by działać, zmieniać się i rozwijać.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Przemiany układów ruralistycznych Mazowsza Wschodniego na przykładzie wybranych wsi powiatu siedleckiego

Marlena Bierkat, Anna Długozima

DOI: 10.21858/msr.23.02

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem opracowania była identyfikacja głównych elementów układów ruralistycznych i określenie przemian zachodzących w kompozycji i zagospodarowaniu przestrzennym wsi mazowieckiej w XX i XXI w. Aby zrealizować założony cel wytypowano 5 poligonów badawczych, o ich wyborze zadecydowały następujące kryteria: przynależność administracyjna do powiatu siedleckiego, położenie na terenie historycznego Mazowsza Wschodniego, dostępność komunikacyjna, zasób dziedzictwa kulturowego, proweniencja układu. Pragmatyka badawcza objęła przegląd literatury dotyczący układów ruralistycznych, przekształceń obszarów wiejskich w Polsce oraz tożsamości wsi mazowieckiej.

Marlena Bierkat, Anna Długozima — Przemiany układów ruralistycznych Mazowsza Wschodniego na przykładzie wybranych wsi powiatu siedleckiegoPobierz

Tory wyścigów samochodowych. Kontekst uwarunkowań lokalizacyjnych

Michał Krajewski

DOI: 10.21858/msr.23.01

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedmiotem publikacji jest przedstawienie problemu przestrzeni w organizacji wyścigów samochodowych. Artykuł klasyfikuje tory wyścigowe według uwarunkowań lokalizacji na obiekty w przestrzeni zurbanizowanej oraz w krajobrazie otwartym. Badania odnoszą się do obiektów, które organizują lub organizowały wyścigi samochodowe najwyższej serii – Formuły 1. Analiza procesu tworzenia czy modernizacji współczesnego obiektu ukazuje rosnącą potrzebę sklasyfikowania odmienności lokalizacji oraz różnicy w podejściu do projektowania tego typu obiektów.

Michał Krajewski — Tory wyścigów samochodowych. Kontekst uwarunkowań lokalizacyjnychPobierz

Wpływ nowych technologii na ryzyko utraty płynności sektora bankowego

Krzysztof Spirzewski

DOI: 10.21858/msr.23.03

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Obecnie wiemy, że kryzys finansowy z 2007 r. można było zażegnać, gdyby świadomość zagrożeń i ich przyszłych konsekwencji była pełniejsza. Dzisiejszemu rozwojowi technicznemu w sektorze bankowym towarzyszą tradycyjne zagrożenia w postaci paniki bankowej, gdy większość klientów banku jednocześnie zdecyduje się wypłacić zdeponowane pieniądze. W konsekwencji ryzyko utraty płynności gwałtownie rośnie.

Krzysztof Spirzewski — Wpływ nowych technologii na ryzyko utraty płynności sektora bankowegoPobierz

Kurs walutowy a inflacja w Polsce. Wpływ kredytów walutowych

Marcin Pieńkowski

DOI: 10.21858/msr.23.04

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Powszechnie uważa się, że deprecjacja kursu waluty lokalnej powoduje wzrost inflacji krajowej. Pogląd ten opiera się na założeniu, że deprecjacja waluty lokalnej zwiększy konkurencyjność gospodarki w handlu międzynarodowym, co z kolei zwiększy ogólny popyt i inflację. Dodatkowo, niektóre ceny ustalone na rynku międzynarodowym wzrosną bezpośrednio w przeliczeniu na walutę lokalną po takiej deprecjacji.

Marcin Pieńkowski — Exchange rate and inflation in Poland. The impact of foreign exchange loansPobierz

Prawne i techniczne aspekty budowy i eksploatacji oczyszczalni indywidulanych

Krzysztof Wierzbicki, Andrzej Eymontt, Zenon Świgoń

DOI: 10.21858/msr.23.05

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w gminach jest dla nich coraz większym wyzwaniem ze względu na wysokie koszty ich budowy i wzrastający zakres innych nowych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych przez samorządy. W miejsce zbiorczych systemów rozpoczęto od kilku lat budowę indywidualnych oczyszczalni, których np. w roku 2015 wykonano w Polsce około 200 tys. W budowanych oczyszczalniach, w wielu przypadkach, nie było możliwości kontroli jakości oczyszczanych ścieków ze względu na zastosowane technologie.

Krzysztof Wierzbicki, Andrzej Eymontt, Zenon Świgoń — Prawne i techniczne aspekty budowy i eksploatacji oczyszczalni indywidulanychPobierz

Analiza dotychczasowych prób lokalizacji elektroenergetycznej linii przesyłowej 400 kV Kozienice-Ołtarzew

Zbigniew Cieszkowski

DOI: 10.21858/msr.23.06

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań i dotychczasowych działań na rzecz ustalenia lokalizacji przesyłowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV Kozienice–Ołtarzew, stanowiącej istotny element warszawskiego pierścienia elektroenergetycznego i przyczyniającej się do zwiększenia niezawodności zaopatrzenia w energię elektryczną aglomeracji warszawskiej i znacznej części Mazowsza.

Zbigniew Cieszkowski — Analiza dotychczasowych prób lokalizacji elektroenergetycznej linii przesyłowej 400 kV Kozienice-OłtarzewPobierz

Od kreślenia planów miejscowych do cyfrowego modelowania miast. Dziesięć lat Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

Katarzyna Goch, Sebastian Maciulewski

DOI: 10.21858/msr.23.07

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie historii dziesięcioletniej działalności Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej (KNGP) oraz zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszowej rocznicy ogólnopolskiej konferencji naukowej „10 wyzwań gospodarki przestrzennej”. Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej powstało w 2007 r. przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zrzesza ono studentów i absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Warszawskiej.

Katarzyna Goch, Sebastian Maciulewski — Od kreślenia planów miejscowych do cyfrowego modelowania miast. Dziesięć lat Koła Naukowego Gospodarki PrzestrzennejPobierz

Włócz się po mieście – warsztaty Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej

Stanisław Klajs, Jakub Misiak, Bartłomiej Olczak

DOI: 10.21858/msr.23.08

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od 3 lat Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula, działające przy Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Budownictwa, Architektury iInżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi organizuje ogólnopolskie studenckie warsztaty urbanistyczno architektoniczne „Włócz się po mieście” poświęcone zagadnieniu rewitalizacji tkanki śródmiejskiej Łodzi.

Stanisław Klajs, Jakub Misiak, Bartłomiej Olczak — „Włócz się po mieście” – warsztaty Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki ŁódzkiejPobierz