Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Trzymają Państwo w ręku kolejny numer MAZOWSZE Studia Regionalne, w którym publikujemy teksty poświęcone głównie polityce regionalnej w ujęciu planistycznym i społecznym. Tom rozpoczyna artykuł Romana Szula, charakteryzujący zróżnicowanie regionów w Hiszpanii. Autor przybliża w nim doświadczenia iberyjskie dotyczące regionalizmu i związanych z nim problemów, na które nakładają się uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe. Kolejne dwa artykuły koncentrują się na problematyce planowania przestrzennego na terenach położonych wokół Warszawy i predestynowanych do jej obszaru metropolitalnego. Barbara Chmielewska – autorka pierwszego z nich – przedstawia wpływ procesów urbanizacyjnych, związanych z rozwojem Warszawy, na zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w powiatach: legionowskim, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Regionalizm w Hiszpanii

Roman Szul

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kwestia regionalna odgrywa ważną rolę w życiu politycznym Hiszpanii. Hiszpańskie doświadczenia z autonomią regionalną w ostatnich 30-35 latach miały duży wpływ na stosunek do regionalizmów w wielu krajach Europy. W tym okresie doświadczenie to oceniano pozytywnie. Ostatnio jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące wpływu autonomii regionalnych na funkcjonowanie gospodarki i na jedność państwa. Artykuł składa się z dwu zasadniczych części – rysu historycznego oraz przeglądu wybranych regionalizmów i regionów. W części pierwszej omawiane są historyczne czynniki kształtowania regionalizmów w Hiszpanii.

Roman Szul, Regionalizm w HiszpaniiPobierz

Obszary wiejskie a presja urbanizacyjna w powiatach sąsiadujących z Warszawą

Barbara Chmielewska

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wpływ procesów urbanizacyjnych, związanych z rozwojem Warszawy, na zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w powiatach okołowarszawskich. Analizą objęto powiaty: legionowski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. W wyniku badania stwierdzono w powiatach sąsiadujących ze stolicą stałą tendencję zmniejszania się powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo na rzecz wzrostu terenów zurbanizowanych i zabudowanych.

Barbara Chmielewska, Obszary wiejskie a presja urbanizacyjna w powiatach sąsiadujących z WarszawąPobierz

Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy

Anna Majewska, Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Strefa Podmiejska to obszar przejściowy pomiędzy miastem i wsią, obszar pomiędzy tradycyjnymi terenami zabudowanymi i obszarem podmiejskim miasta centralnego a tradycyjnymi obszarami wiejskimi, który charakteryzują przeobrażenia użytkowania ziemi i cechy społeczno-demograficzne. Obszar, który rozdziela obszary miejskie od wiejskich i może być traktowany jako strefa graniczna pomiędzy nimi [Dziewoński K, 1987]. Współcześnie w Polsce strefy podmiejskie większych miast podlegają dynamicznym procesom urbanizacyjny.

Anna Majewska, Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewicz, Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej WarszawyPobierz

Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy

Anna Dąbrowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest identyfikacja i omówienie czynników kształtujących postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. W centrum zainteresowania stawiamy relacje w ramach przestrzeni politycznej (pomiędzy przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, tzn. Warszawy i pozostałych samorządów, jak i pozostałych samorządów między sobą) oraz pomiędzy organizacjami przestrzeni politycznej a organizacjami przestrzeni ekonomicznej i kultury (organizacjami otoczenia biznesu, samorządu gospodarczego oraz uczelniami wyższymi).

Anna Dąbrowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym WarszawyPobierz

Zaangażowanie a zaufanie, czyli wybrane aspekty kapitału społecznego na przykładzie podwarszawskiej gminy Podkowa Leśna

Dorota Mantey

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł poświęcony jest zależnościom pomiędzy przekonaniem o angażowaniu się w sprawy gminy a zaufaniem interpersonalnym oraz oceną stosunku władz do społecznej aktywności mieszkańców w podwarszawskiej gminie Podkowa Leśna. Angażowanie się w życie gminy, bez względu na formę, buduje zaufanie, czyli wzmacnia kapitał społeczny, tak ważny dla zainicjowania współpracy mieszkańców na rzecz dobra ogółu. Autorka wykazuje, iż poczucie zaangażowania w sprawy gminy niekoniecznie musi wynikać z udzielania się w lokalnych organizacjach, których w Podkowie Leśnej działa kilkanaście.

Dorota Mantey, Zaangażowanie a zaufanie, czyli wybrane aspekty kapitału społecznego na przykładzie podwarszawskiej gminy Podkowa LeśnaPobierz

Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu

Piotr Rosik

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego artykułu jest analiza poprawy bezpieczeństwa drogowego na podstawie danych, dotyczących wypadków i kolizji na obszarze dwóch gmin w województwie mazowieckim, w których wybudowano obwodnice miast powiatowych w ciągu dróg ekspresowych (gmina Wyszków oraz gmina Garwolin). Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w kartach wypadkowych, gromadzonych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w ramach Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK), dla lat 2006-2012. Województwo mazowieckie pod względem poziomu wypadkowości nieznacznie odbiega od średniej krajowej.

Piotr Rosik, Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na MazowszuPobierz

Struktury krzemionkowo-metaliczne – możliwości potencjalnych zastosowań

Magdalena Wenda, Maria Zielecka, Regina Jeziórska, Elżbieta Bujnowska, Marek Panasiuk, Krystyna Cyruchin

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Spośród licznej grupy nanomateriałów szczególną uwagę zwracają nanonapełniacze o właściwościach bakteriostatycznych oraz biobójczych, które stosowane są w tworzywach polimerowych, powłokach, farbach, materiałach medycznych czy tkaninach powlekanych. Krzemionkę o budowie sferycznej, zawierającej różne ilości immobilizowanego nanosrebra, otrzymywano metodą zol – żel w połączeniu z dwustopniową modyfikacją SiO2. Głównymi czynnikami decydującymi o zamierzonym efekcie syntezy jest pH mieszaniny reakcyjnej, szybkość mieszania oraz temperatura.

Magdalena Wenda, Maria Zielecka, Regina Jeziórska, Elżbieta Bujnowska, Marek Panasiuk, Krystyna Cyruchin, Struktury krzemionkowo-metaliczne – możliwości potencjalnych zastosowańPobierz

„Thomas Piketty – współczesny Janosik czy objawienie ekonomiczne” (recenzja książki)

Krzysztof Opolski, Agata Kocia

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Thomas Piketty, profesor Paryskiej Szkoły Ekonomii, nie jest jeszcze powszechnie znany w światowym naukowym środowisku ekonomicznym. Jednakże jego nazwisko już wkrótce może zaistnieć na światowym firmamencie naukowym, ponieważ wydał niezmiernie ciekawą, ale i bardzo prowokującą intelektualnie książkę, pt.: „Capital in the Twenty-First Century” (Kapitał w XXI wieku – przekład angielski, wydawnictwo: Belknap Press of Harvard University Press, 2014). Punktem wyjścia dla rozważań autora jest ukazanie wielkich nierówności ekonomicznych współczesnego świata, w tym zwłaszcza w aspekcie niewiarygodnego wręcz majątku należącego do około 1% najbogatszych ludzi.

Krzysztof Opolski, Agata Kocia, „Thomas Piketty – współczesny Janosik czy objawienie ekonomiczne” (recenzja książki)Pobierz