Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Zapraszamy do publikowania na łamach periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Aktualnie przyjmujemy teksty do numerów, które zostaną wydane w 2017 roku. Nadsyłane artykuły mogą mieć charakter naukowy lub informacyjny dotyczący własnych doświadczeń i praktyk.

Zgodnie z założonym planem wydawniczym, w najbliższych numerach szczególny nacisk pragniemy położyć na cztery, niezwykle aktualne obszary tematyczne, tj.:

  • rewitalizację,
  • ochronę i kształtowanie krajobrazu,
  • spójność terytorialną,
  • rozwój zrównoważony.

Pragniemy, aby nasz periodyk stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń i platformą współpracy na styku różnych specjalności przy uwzględnieniu dokonań praktycznych. Niezależnie od powyższej tematyki redakcja na bieżąco przyjmuje artykuły naukowe i materiały dotyczące szeroko rozumianej polityki publicznej, planowania przestrzennego oraz praktyki pracy samorządów na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego, 20-tego już numeru, upływa z końcem listopada 2016 roku. Do kolejnych numerów materiały przyjmowane są w trybie ciągłym. Do publikacji przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych.

Zapraszamy do nasyłania artykułów na adres: artykuly@mazowszestudiaregionalne.pl