Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowe

Tomasz Wardak

DOI: 10.21858/msr.se.2023.01

Nr woluminu: SE 2023

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ekspansja linii niskokosztowych w ostatnich kilku dekadach znacząco wpłynęła na wymogi i kierunki rozwoju infrastruktury lotniczej, otwierając szanse rozwoju dla wielu lotnisk regionalnych i byłych lotnisk wojskowych. W drugiej fazie rozwoju linie niskokosztowe zwiększyły swoją obecność w głównych lotniskach. Model działania tanich linii ewoluuje, podobnie jak modele linii tradycyjnych i czarterowych.Za tymi zmianami podąża rozwój i zmiany w infrastrukturze lotniskowej. Modelowa infrastruktura przystosowana do obsługi linii niskokosztowych jest nakierowana na zmniejszenie kosztu i obsługi linii lotniczych oraz przyspieszenie czasu obsługi samolotów – jest zatem mniejsza i prostsza, pozbawiona niektórych elementów, np. rękawów w terminalach. Podobnie czas i komfort dojazdu do centrum aglomeracji nie jest tak istotny, jak w przypadku lotnisk obsługujących tradycyjne linie.

MSR_se_2023_01_WardakPobierz

Notatka z ogólnopolskiej konferencji „Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”, która odbyła się w dniach 19–20 października 2023 r. w Gdańsku

Ewa Baranowska, Marta Pankowska

DOI: 10.21858/msr.47.07

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawiciele MBPR w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku w październiku 2023 r. uczestniczyli w konferencji pn. „Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji” zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Udział w konferencji miał na celu poszerzenie wiedzy na temat doświadczeń samorządów lokalnych, środowiska naukowego i stowarzyszeń w zakresie potrzeb ochrony i zrównoważonego kształtowania krajobrazu. Podczas wydarzenia podejmowano tematy dotyczące, m.in. ładu przestrzennego, presji inwestycyjnej i chaosu wizualnego wpływającego na przestrzeń, jak również podejścia partycypacyjnego angażującego lokalne społeczności oraz edukacji krajobrazowej. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona krajobrazom priorytetowym wyznaczonym w ramach audytu krajobrazowego województwa pomorskiego.

MSR_47_07_Baranowska_PankowskaPobierz

Informacja na temat konferencji ARCHBUD 2023 i KRAJart 2023

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Bogdan Gorczyca

DOI: 10.21858/msr.47.06

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, jedna z czołowych uczelni artystyczno-technicznych w Polsce, od kilkunastu lat organizuje w Zakopanem konferencje poświęcone zagadnieniom z obszaru sztuki, architektury wnętrz i krajobrazu, a także architektury i budownictwa. W tym roku, w dniach 20–23 września, odbyły się w tym samym terminie dwie konferencje: VI Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2023 i X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2023.Konferencje odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

MSR_47_06_Leszczynska-Domanska_GorczycaPobierz

Województwo mazowieckie partnerem w projekcie PLUS Change

Maciej Sulmicki, Tomasz Wardak

DOI: 10.21858/msr.47.05

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od połowy 2023 r. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, reprezentujące Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest uczestnikiem nowego projektu finansowanego w ramach programu Horyzont Europa – inicjatywy badawczej Unii Europejskiej. Nazwę projektu – PLUS Change – można rozwinąć jako „Strategie planowania przestrzennego – osiąganie celów dotyczących bioróżnorodności, klimatu i społeczeństwa w zmieniającym się świecie” (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world). W ramach projektu 23 instytucje z 14 krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii będą przez 4 lata współpracować w celu wypracowania strategii transformacyjnych i procesów decyzyjnych w celu optymalnego użytkowania gruntów z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Udział instytucji naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, we współpracy z interesariuszami lokalnymi, powinien pozwolić na zapewnienie zarówno podbudowy analityczno-teoretycznej, jak też możliwości wdrożenia wyników badań w praktyce.

MSR_47_05_Sulmicki_WardakPobierz

Współpraca międzynarodowa województwa mazowieckiego. Realizacja polityki zagranicznej. Część druga

Stanisław Faliński

DOI: 10.21858/msr.47.03

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł stanowi drugą część opracowania pt. Współpraca międzynarodowa województwa mazowieckiego. Umowy o współpracy zagranicznej, opublikowanego w 46 numerze kwartalnika MAZOWSZE Studia Regionalne. W prezentowanej części omówiono działalność zagraniczną województwa mazowieckiego, będącą realizacją kierunków wskazanych w dokumentach przeanalizowanych w pierwszej części artykułu. Przedstawiono więc aktywność międzynarodową Mazowsza będącą, osadzoną w dokumentach programowych, polityką zagraniczną największego polskiego regionu.

MSR_47_03_FalinskiPobierz

Bezrobocie w województwie mazowieckim – dynamika zmian w latach 1999–2022

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.47.02

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Bezrobocie jest jednym z największych problemów społecznych. To wielowątkowe zjawisko wywierające negatywny wpływ na sfery życia politycznego, gospodarczego i społecznego zostało uznane, jako zjawisko jawne i trwałe. Od okresu transformacji systemowej stało się ono jednym z kluczowych problemów makroekonomicznych i makrospołecznych Polski. Celem opracowania jest analiza dynamiki bezrobocia i jego struktury w układzie administracyjnym w województwie mazowieckim, poszczególnych podregionach i powiatach – w okresie 1999–2022. W opracowaniu zdefiniowano bezrobocie i strukturę bezrobocia oraz zmiany zachodzące na przestrzeni analizowanego okresu na podstawie dostępnych danych statystycznych GUS i WUP Warszawa. Przełomową zmianę możemy zauważyć po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to bezrobocie zaczęło spadać. Przedstawione w opracowaniu analizy wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie dystansu między województwami i powiatami.

MSR_47_02_DabrowskaPobierz

Problemy i potencjały gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w podregionie siedleckim

Monika Kierzkowska, Michał Jamróz

DOI: 10.21858/msr.47.04

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przeanalizowano problemy i potencjały gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w subregionie siedleckim wskazane w dokumentach gminnych – głównie strategiach rozwoju gmin, a następnie przyporządkowano je do 5 sfer tematycznych: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Na podstawie informacji zawartych w gminnych programach rewitalizacji omówiono obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji występujące wśród badanych gmin. Ponadto zbadano aktualność wskazanych przez gminy problemów na tle ich potencjałów na podstawie ogólnodostępnych danych w celu określenia trendu zmian oraz przedstawienia obecnej sytuacji. Ze względu na dostępność większości danych statystycznych analizą objęto lata 2010–2021.

MSR_47_04_Kierzkowska_JamrozPobierz

Społeczne znaczenie zieleni miejskiej podczas pandemii COVID-19. Stan badań

Jan Łukaszkiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jakub Botwina

DOI: 10.21858/msr.47.01

Nr woluminu: 47

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zdrowa, bujna zieleń jest czynnikiem, który działa odprężająco, kojąco i terapeutycznie na ludzki organizm – zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej (soma i psyche). W Europie począwszy od XIX w. zieleń była świadomie wprowadzana do struktury urbanistycznej miast, a działania te intensyfikowano w XX i XXI w., m.in. poprzez odtwarzanie zasobów po zniszczeniach z okresu I oraz II wojny światowej oraz zakładanie w miastach nowych wielofunkcyjnych parków i ogrodów tematycznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie badań potwierdzających, że roślinność ma niezwykle korzystny wpływ na stan zdrowotny i jakość życia ludzi, co zostało dobitnie udowodnione podczas pandemii COVID-19. Pandemia ta, oprócz samego chorobotwórczego działania wirusa, przyniosła ze sobą poważne konsekwencje dla jakości życia znacznej części populacji wielu krajów na świecie, zarówno w sferze ogólnej kondycji zdrowotnej, jak i zdrowia psychicznego. Badania obejmują kilka zasadniczych etapów. W pierwszej kolejności określono problematykę i sformułowano główny cel badań. Następnie przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu, aby zgromadzić przykłady dotyczące kluczowej roli parków miejskich, lasów i drzew dla jakości życia w miastach, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Wynikiem analizy zebranych danych jest stwierdzenie, że parki, lasy miejskie, zieleń wysoka i itp. mają niezwykle istotne i pozytywne znaczenie dla środowiska miejskiego, ale przede wszystkim dla społeczności miejskiej i jakości życia, zwłaszcza w czasie pandemii. Szczególnie duże znaczenie ma optymalna struktura zadrzewień – nieschematyczna, swobodna, odwzorowująca cechy stylu krajobrazowego, która wpływa bardzo ściśle na jakość wypoczynku. W podsumowaniu przedstawiono syntetycznie kryteria, jakimi powinna odznaczać się zieleń miejska dla wypoczynku i rekreacji, określając zasadnicze przyczyny i problemy związane z utrzymaniem zieleni w miastach, ponieważ aby prozdrowotne oddziaływanie zieleni było skuteczne, musi być zapewnione jej odpowiednie utrzymanie i pielęgnacja.

MSR_47_01_Lukaszkiewicz_Fortuna-Antoszkiewicz_BotwinaPobierz