Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020

Barbara Chmielewska

DOI: 10.21858/msr.42.03

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono stan infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim oraz zmiany jakie nastąpiły po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia badania identyfikacji obszarów, które mają utrudniony dostęp do podstawowych usług społecznych, jak m.in. do opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji, kultury, cyfryzacji.

MSR_42_03_Barbara Chmielewska_Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020Pobierz

Energetyka jądrowa – konieczność, a nie zagrożenie

Roman Domański

DOI: 10.21858/msr.42.02

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W pracy przedstawiono w skrócie potrzeby energetyczne świata, podział zużycia energii pierwotnej z punku widzenia paliw oraz 3 podstawowe scenariusze rozwoju świata prezentowane przez Międzynarodową Agencję Energii. Omówiono podstawowe procesy dotyczące wytwarzania energii jądrowej i jej konwersji na energię wewnętrzną. Przedstawiono najważniejsze typy reaktorów jądrowych podając ich podstawowe parametry pracy. W posumowaniu przedstawiono zasadnicze wnioski.

MSR_42_02_Roman Domański_Energetyka jądrowa – konieczność, a nie zagrożeniePobierz

Wstępne studium budowy głębokowodnego portu morskiego „Władysławowo”

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.42.01

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W niniejszym artykule dokonano analizy planistycznych, urbanistycznych, komunikacyjnych, hydrologicznych i ekologicznych warunków budowy portu „Władysławowo”. Na tej podstawie wykonano analizę celowości inwestycji, która doprowadziła do wniosku o zasadności realizacji inwestycji, wobec czego zaproponowano 5 wariantów lokalizacji, a następnie przeprowadzono dla nich analizę wielokryterialną i określono wariant optymalny.

MSR_42_01_Tadeusz Wójcicki_Wstępne studium budowy głębokowodnego portu morskiego „Władysławowo”Pobierz

Mazowsze dla Ukrainy. Raport banków żywności

Dorota Jezierska

DOI: 10.21858/msr.41.08

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Banki Żywności w Polsce od 25 lat ratują żywność przed zmarnowaniem i przekazują ją najbardziej potrzebującym. Posiadamy zaplecze, markę i doświadczenie w organizowaniu wsparcia dla osób w potrzebie czy ofiar klęsk żywiołowych, współpracujemy z przeszkolonymi grupami wolontariuszy, wiemy, jak organizować systematyczne i długotrwałe wsparcie.

Dorota Jezierska, Mazowsze dla Ukrainy. Raport banków żywności 15.04.2022 r.Pobierz

Bogodar Winid – w 100-lecie urodzin

Jadwiga Winidowa, Marlena R. Bouche-Osochowska, Barbara Jaworska-Księżak

DOI: 10.21858/msr.41.07

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Napisanie wspomnień o Bogodarze na tę wyjątkową rocznicę jest zadaniem trudnym. Treści w nich zawarte nie oddadzą w pełni Jego aktywności naukowej, działalności organizacyjnej czy udziału w międzynarodowym życiu. Bogodar był człowiekiem niedoścignionym w swojej pracy.

Jadwiga Winidowa, Marlena R. Bouche-Osochowska, Barbara Jaworska-Księżak, Bogodar Winid – w 100-lecie urodzinPobierz

Tożsamość w krajobrazach kulturowych województwa mazowieckiego

Ewa Baranowska, Marta Pankowska, Agnieszka Dobrosielska

DOI: 10.21858/msr.41.06

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono obszary wyróżniające się lokalną tradycją oraz kultywowaniem obrzędów i zwyczajów na terenie województwa mazowieckiego, jak również wskazano rolę społeczeństwa w kształtowaniu i zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto wykonano ocenę stanu zachowania lub wykształcenia cech syntetycznych krajobrazu gmin, tj. tradycji, tożsamości i swojskości1, zgodnie z metodyką rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Ewa Baranowska, Marta Pankowska, Agnieszka Dobrosielska, Tożsamość w krajobrazach (nie tylko) kulturowych województwa mazowieckiegoPobierz

Elastyczność kształtowania przestrzeni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnych

Agnieszka Sępoch-Ożyńska

DOI: 10.21858/msr.41.03

Nr woluminu: 41

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym to „dom” dla niemal połowy naszego społeczeństwa. Budownictwo wielorodzinne zaspokaja potrzeby mieszkaniowe olbrzymiej części naszej populacji, na które składa się szeroki wachlarz wymagań, począwszy od bezpieczeństwa, poprzez potrzeby fizjologiczne, aż do uznania społecznego.

Agnieszka Sępoch-Ożyńska, Elastyczność kształtowania przestrzeni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnychPobierz