Pożegnanie dr. hab. prof. SGH Zbigniewa Strzeleckiego – Redaktora naczelnego „MAZOWSZE Studia Regionalne„ w latach 2008–2015

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.18

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Odszedł Profesor Zbigniew Strzelecki, autorytet, wybitny ekonomista i znawca zagadnień ludnościowych, polityki regionalnej i przestrzennej oraz prognozowania rynku pracy. Od lat związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie. Wniósł nieoceniony wkład w kształtowanie polityki regionalnej i przestrzennej naszego województwa oraz we wszystkie dokumenty strategiczne regionu.

Pożegnanie dr. hab. prof. SGH Zbigniewa Strzeleckiego – Redaktora naczelnego „MAZOWSZE Studia Regionalne„ w latach 2008–2015Pobierz

Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym)

Joanna Gil-Mastalerczyk

DOI: 10.21858/msr.18.01

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Za ochronę krajobrazu, ład przestrzenny, obraz środowiska, w którym żyjemy, odpowiedzialni są wszyscy jego użytkownicy. Na przestrzeni lat gospodarują oni swoim środowiskiem, przyczyniając się tym samym – świadomie lub nieświadomie – do przekształcania krajobrazu kulturowego.

Joanna Gil-Mastalerczyk, Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym)Pobierz

Parki na dawnych terenach przemysłowych jako element szczególny w krajobrazie Zürychu

Jakub Botwina

DOI: 10.21858/msr.18.02

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiony został problem rekreacyjnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Jako przykład wybrane zostały cztery parki, zrealizowane w ostatnich latach w dawnej dzielnicy przemysłowej Zürychu. Na uwagę zasługuje nie tylko nowoczesna forma obiektów, ale także doskonałe ich wpisanie w rewitalizowaną tkankę miejską, zgodnie z zasadą Mixed-use, według której łączy się funkcje mieszkaniową, pracę oraz wypoczynek.

Jakub Botwina, Parki na dawnych terenach przemysłowych jako element szczególny w krajobrazie ZürychuPobierz

Współczesne ogrodnictwo i sadownictwo miejskie: elementy, aspekty socjalne, kulturowe oraz rekreacyjne

Ingė Auželienė, Linas Daubaras, Vaida Vaitkutė Eidimtienė

DOI: 10.21858/msr.18.03

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Uważa się, że ogrodnictwo miejskie, jako innowacja społeczna, stało się popularne w ostatnich latach w USA i niektórych krajach Europy Zachodniej. Tereny opuszczone, porzucone i zwykle zaniedbane są wykorzystywane do tworzenia ogrodów i warzywników w dużych miastach.

Ingė Auželienė, Linas Daubaras, Vaida Vaitkutė Eidimtienė, Współczesne ogrodnictwo i sadownictwo miejskie: elementy, aspekty socjalne, kulturowe oraz rekreacyjnePobierz

Zespół dworsko-parkowy„Willa Mindic” jako szczególny element w krajobrazie i przemiany jego struktury jako znaki czasu

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.18.04

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule opisano zespół dworsko-parkowy „Willa Mindic” w Mołdawii, traktując go jako element szczególny w kontekście zmian strukturalno-przestrzennych, uznanych za znaki czasu. Pojęcie „znaki czasu” odnosi się do elementów tworzących składniki materialne i niematerialne, charakteryzujące obszar w wybranym fragmencie czasu i przestrzeni.

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz, Zespół dworsko-parkowy„Willa Mindic” jako szczególny element w krajobrazie i przemiany jego struktury jako znaki czasuPobierz

Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu na przykładzie Grodziska Bródnowskiego w Warszawie

Kinga Olszewska

DOI: 10.21858/msr.18.05

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule rozpatrzono wczesnośredniowieczne Grodzisko Bródnowskie w Warszawie jako element szczególny w otoczeniu. Odkryte w XX w., gruntownie przebadane, stanowi symbol przeszłości. Współczesne materiały wykorzystywane do odtworzenia obiektu, jak i kształtowania przestrzeni w jego sąsiedztwie, mogą obniżyć wartość jego historycznego przekazu.

Kinga Olszewska, Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu na przykładzie Grodziska Bródnowskiego w WarszawiePobierz

Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu. „Drzwi płockie” na Wzgórzu Tumskim w Płocku i Złote Ogrody Texcoco w Meksyku

Sławomir Paweł Markowski

DOI: 10.21858/msr.18.06

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W referacie przedstawiono dwa zdarzenia kulturowe, zaistniałe w różnym czasie i różnych miejscach. Pozornie sobie obce, lecz o wspólnej przyczynowości, którą jest rajski ogród, stanowiący wywoławczy element wiary. Jest to analiza, z zasady dyskusyjna w swoich sformułowaniach, wypełniona przez wydarzenia, które zostały już spełnione. Pierwsze z nich to „Drzwi Płockie” – zabytek sztuki plastycznej, umieszczony niegdyś w głównym wejściu do katedry płockiej, drugie – rabaty roślinne z kutego szlachetnego kruszcu, srebra i złota, w ogrodach Texcoco, w okresie klasycznym Meksyku.

Sławomir Paweł Markowski, Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu. „Drzwi płockie” na Wzgórzu Tumskim w Płocku i Złote Ogrody Texcoco w MeksykuPobierz

Plac Narutowicza w Warszawie – dyskusja o zachowaniu walorów kulturowych miejsca

Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz

DOI: 10.21858/msr.18.07

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Plac Narutowicza w Warszawie, pod względem przestrzennym i urbanistycznym, stanowi jeden z najciekawszych i najważniejszych placów współczesnej stolicy. Pełni on ważną funkcję centrum komunikacyjnego warszawskiej dzielnicy Ochota. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie rzeczywistych wartości placu, z uwzględnieniem wieloletnich nawarstwień historycznych. Autorzy publikacji dokonali kwerendy materiałów archiwalnych, dokumentujących przekształcenia przestrzeni placu.

Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz, Plac Narutowicza w Warszawie – dyskusja o zachowaniu walorów kulturowych miejscaPobierz

Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju

Tadeusz Markowski

DOI: 10.21858/msr.18.08

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest próbą pokazania możliwości i konieczności wprowadzenia nowej polityki rozwoju, bazującej na tzw. wymiarze terytorialnym – planów i procedur planowania zintegrowanego oraz zintegrowanych projektów systemowych. Autor próbuje pokazać, iż terytorializacja polityki rozwoju narzuca konieczność zintegrowanego planowania rozwoju. A czynnikiem wiodącym dla tej koncepcji jest orientacja polityki na tworzenie nowego jakościowo zasobu w formie kapitału terytorialnego.

Tadeusz Markowski, Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwojuPobierz