Wspomnienie o ks. prof. zw. dr hab. Ryszardzie Rumianku

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z głębokim żalem redakcja periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne przyjęła wiadomość o tragicznej śmierci pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, parlamentarzystów, księży, wojskowych oraz wielu wybitnych Polaków. Ponieśli śmierć w służbie Ojczyźnie i historii.

Wspomnienie o ks. prof. zw. dr hab. Ryszardzie RumiankuPobierz

Kryzys gospodarczy 2008 roku – perspektywa historyczna

Wojciech Morawski

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kryzys finansowy 2008 roku zajmie w historii miejsce podobne do tych, jakie zajmują wielki kryzys lat 30. czy kryzysy naftowe lat 70. Nie jest to przejściowe załamanie koniunktury, ale przesilenie zmieniające układ sił w gospodarce światowej.

Wojciech Morawski, Kryzys gospodarczy 2008 roku – perspektywa historycznaPobierz

Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego

Elżbieta Mączyńska

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Nieruchomości z definicji cechuje nieprzemieszczalność i trwałość. W przeciwieństwie do tego globalizujący się w coraz większym stopniu świat jest coraz bardziej „wędrujący” i ewoluuje w kierunku „gospodarki nietrwałości” [Kołodko 2008]. Natomiast nieruchomości i inwestowanie w nie z natury wymagają dłuższej perspektywy. Stąd też jednym z ważnych wyzwań we współczesnej gospodarce jest racjonalne, efektywne godzenie tych przeciwstawnych trendów.

Elżbieta Mączyńska, Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnegoPobierz

Kryzys i jego wpływ na poziom bogactwa narodów

Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł obrazuje genezę i skutki kryzysu finansowego dla bogactwa na świecie. Autorzy, opierając się m.in. o badania Capgemini i Merrill Lynch oraz Pricewaterhouse Coopers, pokazują, jakie skutki w wymiarze finansowym dla grupy najbogatszych przyniósł kryzys, ak demograficznie rozkłada się struktura bogactwa, jak wygląda proces jego migracji na świcie, kto jest wygranym, a kto przegranym kryzysu.

Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki, Kryzys i jego wpływ na poziom bogactwa narodówPobierz

Amerykańska policy mix w przeciwdziałaniu następstwom załamania rynków finansowych

Bazyli Samojlik

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Po raz pierwszy w historii bankowości centralnej amerykański bank centralny FED przejął na siebie główny ciężar przywracania normalnego działania rynków finansowych. Rynek finansowy to zintegrowane części globalnego rynku finansowego, ale współzależności między segmentami globalnego ryku finansowego nie mają charakteru sprzężenia zwrotnego. Efektywne działanie jednego segmentu rynku finansowego nie oznacza, że w innym segmencie rynku finansowego pojawia się efektywność.

Bazyli Samojlik, Amerykańska policy mix w przeciwdziałaniu następstwom załamania rynków finansowychPobierz

Inwestycje infrastrukturalne jako instrument pobudzenia gospodarki w warunkach kryzysu

Krzysztof Perdzyński, Sławomir Listkiewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia przyczyny i przebieg obecnego kryzysu finansowego oraz wpływ perturbacji na światowych rynkach finansowych na polską gospodarkę, w szczególności na warunki realizowania inwestycji przez podmioty publiczne. Kryzys w Polsce miał charakter egzogeniczny, nie wymagał dotychczas bezpośrednich działań państwa w celu ratowania instytucji finansowych.

Krzysztof Perdzyński, Sławomir Listkiewicz, Inwestycje infrastrukturalne jako instrument pobudzenia gospodarki w warunkach kryzysuPobierz

Przejawy kryzysu w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich regionów

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono główne przyczyny kryzysu światowego w świetle toczącej się dyskusji naukowej, rozpatrującej źródła, głębokość, zasięg i skutki kryzysu. Pozwoliła ona stwierdzić autorowi, że jego przyczyny są o wiele głębsze niż wskazuje to większość badaczy.

Zbigniew Strzelecki, Przejawy kryzysu w rozowoju społeczno-gospodarczym polskich regionówPobierz

Przedsięwzięcia Samorządu Mazowsza w obliczu współczesnego kryzysu

Adam Struzik

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono sytuację województwa mazowieckiego w związku z kryzysem gospodarczym. Okazuje się, że w 2009 roku gwałtownie spadła rentowność firm na Mazowszu. Zjawisko to doprowadziło do pogarszania się sytuacji na rynku pracy w regionie, niższych dochodów budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, zwłaszcza z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Adam Struzik, Przedsięwzięcia Samorządu Mazowsza w obliczu współczesnego kryzysuPobierz

Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE

Mirosław Grochowski, Grzegorz Rzeźnik

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z formułowaniem i wdrażaniem polityki regionalnej w Polsce w okresie przedakcesyjnym i w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano zmiany organizacyjno-prawne dotyczące kompetencji i zadań różnych szczebli administracji publicznej w kwestiach dotyczących polityki regionalnej, jakie zaszły w Polsce od roku 1999. Omówiono toczącą się na forum europejskim i krajowym dyskusję dotycząca przyszłości polityki spójności.

Mirosław Grochowski, Grzegorz Rzeźnik, Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE – próba oceny na przykładzie MazowszaPobierz