Prognozowanie procesów demograficznych na potrzeby planowania przestrzennego Przypadek gminy Konstancin-Jeziorna

Przemysław Śleszyński

DOI: 10.21858/msr.25.01

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono skróconą do celów wydawniczych prognozę demograficzną, którą opracowano wiosną 2016 r. dla Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2003, nowelizacja z 2016 r.]. Nowelizacja polegała na wprowadzeniu zapisów nakładających na gminy obowiązek sporządzania bilansów terenu w planach miejscowych, uwzględniających rzeczywisty popyt na budownictwo mieszkaniowe.

Przemysław Śleszyński, Prognozowanie procesów demograficznych na potrzeby planowania przestrzennego Przypadek gminy Konstancin-JeziornaPobierz

Zmienne losy sieci osadniczej regionu mazowieckiego, w tym Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Mieczysław Kochanowski, Katarzyna Donimirska

DOI: 10.21858/msr.25.02

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Rozwój gospodarczy stolicy skutkuje jej rozwojem przestrzennym. Charakter tego rozwoju nie jest prawidłowy, gdyż na jej peryferiach i poza jej granicami rozciąga się strefa aglomeracji nie objęta planową urbanizacją. Rozrost aglomeracji bez wspólnego planu stanowi zagrożenie dla tożsamości małych miast w niej zagłębionych. Następnym wielkim zagrożeniem jest niedorozwój szynowego zintegrowanego transportu publicznego spajającego Warszawę i aglomerację, szczególnie w jej południowej części.

Mieczysław Kochanowski, Katarzyna Donimirska; Zmienne losy sieci osadniczej regionu mazowieckiego, w tym Obszaru Metropolitalnego WarszawyPobierz

Wyzwania rozwojowe na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim

Jerzy Bański

DOI: 10.21858/msr.25.03

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W strukturze przestrzennej województwa mazowieckiego można, w sposób bardzo ogólny, wyróżnić dwa podstawowe elementy – Warszawę i obszary wiejskie w jej sąsiedztwie oraz pozostałe tereny, z ośrodkami subregionalnymi, mniejszymi miastami i terenami wiejskimi. Nowoczesne struktury gospodarki z innowacyjnymi branżami produkcji i usług koncentrują się w Warszawie oraz w mniejszym stopniu w Radomiu i Płocku. Na pozostałym obszarze województwa pierwszoplanową rolę odgrywa sektor rolnictwa charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem przestrzennym.

Jerzy Bański, Wyzwania rozwojowe na obszarach wiejskich w województwie mazowieckimPobierz

Społeczna funkcja własności w planowaniu przestrzennym

Witold Andrzej Werner

DOI: 10.21858/msr.25.04

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Rozwój społeczno-gospodarczy wymaga coraz częściej korygowania interpretacji prawa własności w kierunku ograniczania właściciela w jego wykonywaniu. Własność nie jest bezwzględnym prawem podmiotowym, lecz funkcją społeczną, a granice prawa własności wyznaczają ustawy i zasady współżycia (interesu) społecznego. Prawo własności nieruchomości odgrywa szczególną rolę w odniesieniu do planowania przestrzennego w skali makro oraz w skali pojedynczych inwestycji, stanowi bowiem immanentną część konsekwencji ekonomicznych.

Witold Andrzej Werner, Społeczna funkcja własności w planowaniu przestrzennymPobierz

Rewitalizacja i jej znaczenie w kontekście realizacji polityki przestrzennej na terenie województwa mazowieckiego

Alina Maciejewska, Agnieszka Turek

DOI: 10.21858/msr.25.05

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Nieustanne rozrastanie się miast wymaga przyjęcia kompleksowych rozwiązań w zakresie sposobu organizacji ich struktury. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, a w konsekwencji skierowanie rozwoju miast do wewnątrz, może mieć kluczowe znaczenie w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w procesie planowania przestrzennego

Alina Maciejewska, Agnieszka Turek; Rewitalizacja i jej znaczenie w kontekście realizacji polityki przestrzennej na terenie województwa mazowieckiegoPobierz

Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018

Adam Struzik

DOI: 10.21858/msr.25.06

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przegląd polityki rozwoju województwa mazowieckiego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. W artykule omówiono reformę podziału administracyjnego Polski wprowadzoną na przełomie 1998 i 1999 roku oraz zmiany legislacyjne determinujące zakres kompetencji samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju. Następnie przedstawiono zintegrowaną politykę rozwoju realizowaną w województwie mazowieckim w ujęciu horyzontalnym (integracja dokumentów strategicznych i planistycznych) oraz historycznym (konsekwencja w ustalaniu i realizacji celów rozwoju).

Adam Struzik, Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018Pobierz

Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy – projekt NSB CoRe

Agata Kucharska, Dariusz Piwowarczyk

DOI: 10.21858/msr.25.07

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Międzynarodowy projekt NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions) – „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” realizowany jest w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Projekt dotyczy transeuropejskiego korytarza transportowego KI (TEN-T) Morze Północne–Morze Bałtyckie, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka – Rail Baltica, łącząca kraje nadbałtyckie z pozostałymi krajami UE.

Agata Kucharska, Dariusz Piwowarczyk; Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy – projekt NSB CoRePobierz

Działanie pilotażowe w projekcie YouInHerit – o historii browarnictwa na Mazowszu, potrzebie współpracy międzyinstytucjonalnej i dobrej komunikacji

Zespół projektu YouInHerit

DOI: 10.21858/msr.25.08

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa: “Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age” (akronim: YouInHerit).

Zespół projektu YouInHerit, realizowanego w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie; Działanie pilotażowe w projekcie YouInHerit – o historii browarnictwa na Mazowszu, potrzebie współpracy międzyinstytucjonalnej i dobrej komunikacjiPobierz