Wpływ infrastruktury na zachowania kierowców na przejściach dla pieszych na przykładzie Warszawy i Radomia

Maciej Sulmicki

DOI: 10.21858/msr.36.01

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W 2019 r. przeprowadzone zostały badania wpływu rozwiązań infrastrukturalnych na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów na zachowania kierowców. Celem ramowym przeprowadzonych badań była weryfikacja trafności zapisów zawartych w dokumentach strategicznych i planistycznych województwa mazowieckiego odnoszących się do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacje w Warszawie i Radomiu zostały dobrane w taki sposób, aby uwzględnione zostały wszystkie wymienione w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego rodzaje uspokojenia ruchu mające służyć poprawie bezpieczeństwa i dotyczące bezpośrednio przejść dla pieszych.

Maciej Sulmicki, Wpływ infrastruktury na zachowania kierowców na przejściach dla pieszych na przykładzie Warszawy i RadomiaPobierz

Gospodarka odpadami. Instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski

DOI: 10.21858/msr.36.02

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Gospodarka odpadami, to skomplikowany proces, który w największym skrócie można scharakteryzować jako wytwarzanie odpadów oraz gospodarowanie odpadami. Kluczowe znaczenie w gospodarowaniu odpadami ma ich przetwarzanie. Do przetwarzania odpadów – odzysku i unieszkodliwiania – niezbędne są odpowiednie instalacje oraz urządzenia, których przytłaczająca większość to inwestycje celu publicznego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski, Gospodarka odpadami. Instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadówPobierz

Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadku

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.36.03

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono zastosowanie metody oceny biocenotycznej drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia). Przeprowadzając inwentaryzację uwzględniano wstępne decyzje projektowe, które także miały wpływ na określenie wartości drzew. Rozszerzając waloryzację roślin o badanie stanu zdrowotnego, w tym bezpieczeństwa dla ludzi, uzyskano wyniki, które służyły do wykonania projektu. Wytypowano miejsca, które bez względu na warunki muszą zapewnić bezpieczne przebywanie, fragmenty terenu, na których zwiedzanie parku jest ograniczone oraz te, na których ze względu na wysokie wartości biocenotyczne, w tym ochronę miejsc lęgu i rozrodu zwierząt, nie przewiduje się ciągów komunikacyjnych i miejsc wypoczynkowych.

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz, Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadkuPobierz

Kurpiowszczyzna w kulturze ludowej. Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.36.04

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych regionów etnograficznych, z ośrodkiem oryginalnej, świetnie zachowanej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów. Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na przestrzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu środowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które dały obraz współczesny.

Agnieszka Starzyk, Kurpiowszczyzna w kulturze ludowej. Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii EuropejskiejPobierz

Kluby jeździeckie – oferta elitarna czy dostępna dla wszystkich?

Anna Pawlikowska-Piechotka, Natalia Łukasik

DOI: 10.21858/msr.36.05

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Tematem artykułu jest rozważenie uwarunkowań rozwoju jeździectwa w aglomeracji warszawskiej. Omówiono w nim uwarunkowania rozwoju, potencjały i najistotniejsze bariery, a także możliwości znoszenia ograniczeń oraz działania na rzecz upowszechnienia sportu i rekreacji jeździeckiej. Jest to jeden z wątków tematycznych badań przeprowadzonych w wybranych ośrodkach jeździeckich w aglomeracji warszawskiej, w ramach dwóch kolejnych statutowych projektów badawczych, finansowanych grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds-114 oraz ds-144.

Anna Pawlikowska-Piechotka, Natalia Łukasik, Kluby jeździeckie – oferta elitarna czy dostępna dla wszystkich?Pobierz

NIE dla podziału Mazowsza – negatywne skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego z perspektywy środowisk samorządowych, naukowych i mieszkańców

Paulina Żurawicka

DOI: 10.21858/msr.36.06

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od wielu lat okresowo dyskutowany jest zamiar podziału administracyjnego województwa mazowieckiego poprzez wyodrębnienie z niego województwa, obejmującego Warszawę i okoliczne powiaty. Dyskusja na ten temat uległa nasileniu w 2020 r. po wypowiedziach przedstawicieli partii rządzącej, zgodnie z którymi ww. podział miałby być przeprowadzony w 2021 r.

Paulina Żurawicka, NIE dla podziału Mazowsza – negatywne skutki planowanego podziału województwa mazowieckiego z perspektywy środowisk samorządowych, naukowych i mieszkańcówPobierz

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski

DOI: 10.21858/msr.36.07

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Uchwały zmieniły obowiązujące od dnia 01.03.2020 r. opłaty, które w powszechnym odczuciu były drakońską, niesprawiedliwą podwyżką kosztów utrzymania. W szczególności dotknęły jednoosobowe gospodarstwa domowe, które do marca 2020 r. płaciły 10 zł miesięcznie (np. w dzielnicach Ursynów i Ochota) – obecnie 65 zł, a w budynkach jednorodzinnych 94 zł miesięcznie.

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski, Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w WarszawiePobierz

Najciekawsze polskie inwestycje samorządowe 1999–2019

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.36

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Obok architektury zadbano również o rozwiązania, które pozwalają sprawnie i wygodnie zmienić środek transportu. Na usytuowany w pobliżu zabytkowy dworzec PKP można przejść zabudowaną kładką nad torami. Przystanki mają tutaj wszyscy przewoźnicy operujący na terenie Sanoka oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok – Lesko, którzy do tej pory korzystali z różnych miejsc rozsianych po całym mieście.

Najciekawsze polskie inwestycje samorządowe 1999–2019Pobierz

KALOS KAGATHOS In Memoriam Wojciech Mikołaj Zabłocki 1930–2020

Iwona Grys

DOI: 10.21858/msr.36.08

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

KALOS KAGATHOS, order przyznawany wybitnym sportowcom, którzy podczas lub po zakończeniu kariery sportowej osiągnęli znaczne sukcesy poza sportem. Kapituła orderu została powołana w grudniu 1984 r. z inicjatywy redaktora naczelnego krakowskiego pisma „TEMPO”, Ryszarda Niemca. Twórcą nazwy, będącej skrótem greckiego kalos kai agathos, jest Wojciech Lipoński.

Iwona Grys, KALOS KAGATHOS In Memoriam Wojciech Mikołaj Zabłocki 1930–2020Pobierz