Atrakcyjność dziedzin przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś

Andrzej Karpiński

DOI: 10.21858/msr.32.01

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W toczących się obecnie dyskusjach o losach przemysłu w naszym kraju w przeszłości i jego perspektywach na przyszłość, co najmniej 4 obszary wymagają moim zdaniem znacznie większej uwagi i szerszej refleksji, łącznie z wyciągnięciem wniosków z naszych – nie zawsze tylko pozytywnych – doświadczeń.

Andrzej Karpiński, Atrakcyjność dziedzin przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziśPobierz

Place zabaw w mieście – dla wszystkich a nie tylko dla dzieci

Hanna Nałęcz, Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.32.02

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Podczas gdy w przeszłości place zabaw były zazwyczaj przeznaczone tylko dla dzieci, dziś możemy obserwować więcej miejsc publicznych, terenów sportu i wypoczynku przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych, w tym osób dorosłych i w wieku podeszłym. Tradycyjne place zabaw wyposażone są w sprzęt rekreacyjny adresowany do użytkowników najmłodszych: huśtawki, zjeżdżalnie i karuzele, natomiast place zabaw o charakterze uniwersalnym mają również wyposażenie atrakcyjne dla osób dorosłych, takie jak boisko do koszykówki czy szachy. Te udogodnienia pozwalają rodzinom spędzać czas wspólnie, rozwijać koordynację fizyczną, siłę, elastyczność poczucia własnej wartości i umiejętności społeczne, a także zapewnić rekreację i przyjemność.

Hanna Nałęcz, Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka, Place zabaw w mieście – dla wszystkich a nie tylko dla dzieciPobierz

Audyt efektywności kosztowej inwestycji w infrastrukturę drogową w powiatach województwa mazowieckiego

Natalia Jankowska, Piotr Modzelewski

DOI: 10.21858/msr.32.03

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu było sprawdzenie, czy możliwe jest przeprowadzenie wstępnego audytu efektywnościowego w zakresie pomiaru efektywności kosztowej w obszarze budowy infrastruktury drogowej przez samorządy lokalne, na podstawie informacji publicznej powszechnie dostępnej, bez konieczności zwracania się o dostęp do danych. Audyt efektywnościowy jest instrumentem, który pozwala m.in. na pomiar efektywności kosztowej i dokonywanie porównań pomiędzy jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji poszczególnych szczegółowych rodzajów zadań.

Natalia Jankowska, Piotr Modzelewski, Audyt efektywności kosztowej inwestycji w infrastrukturę drogową w powiatach województwa mazowieckiegoPobierz

Kryteria i skutki uznania nieruchomości za zabytek

Witold Werner

DOI: 10.21858/msr.32.04

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Nieruchomości pełnią podstawową rolę służebną w stosunku do swoich właścicieli, którzy mają lub mogą mieć konkretne plany inwestycyjne związane z nieruchomością. Poza znanymi już powszechnie ograniczeniami w egzekwowaniu prawa własności, sformułowanymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie Prawo budowlane, tzw. „specustawach” dotyczących przede wszystkim inwestycji drogowych, kolejowych i mieszkalnictwa oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, niedoceniane wydają się skutki wpisywania nieruchomości do rejestru zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków.

Witold Werner, Kryteria i skutki uznania nieruchomości za zabytekPobierz

Kolej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.32.05

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Likwidacja kolei, czy zaprzestanie kursowania na danej trasie pociągów pasażerskich ma skutki negatywne. „Zamknięcia linii w ruchu osobowym powodują zazwyczaj dotkliwe następstwa dla społeczności lokalnych. Szczególnie bolesne są skutki zaprzestania kolejowych przewozów pasażerskich w przypadku niewielkich miasteczek i wsi, pozbawionych innych rodzajów transportu.” [Taylor 2007, s. 165]. „Często zamknięcie lokalnego połączenia kolejowego oznacza brak dostępu mieszkańców do obecnych i potencjalnych miejsc zatrudnienia, kształcenia, opieki lekarskiej, zakupów, rozrywki i wielu innych celów.” [Taylor 2007, s. 10].

Anna Wieczorek, Kolej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoPobierz

Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.32.06

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono metodę waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne. Zaproponowano opisową i liczbową ocenę wartości biocenotycznej drzewa w trzech kategoriach, które wynikają z cech osobniczych, powiązań z najbliższym otoczeniem oraz położenia w stosunku do omawianego obiektu i sąsiadujących ekosystemów. Suma punktów, jaką uzyska drzewo z trzech kategorii jest podstawą kwalifikacji do jednej z grup wartości biocenotycznej.

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz, Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotycznePobierz

Regionalne Inwestycje Terytorialne w subregionie płockim – realizacja

Elżbieta Dominiak, Magdalena Wojda

DOI: 10.21858/msr.32.07

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono mechanizm finansowy pn. Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) oraz stan realizacji zaplanowanych projektów w subregionie płockim. RIT to nowy instrument finansowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, wprowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w celu realizacji polityki rozwoju zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, skierowany do Obszarów Strategicznej Interwencji.

Elżbieta Dominiak, Magdalena Wojda, Regionalne Inwestycje Terytorialne w subregionie płockim – realizacjaPobierz

Najciekawsze polskie inwestycje samorządowe 1999–2019

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.32

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Projekt miał na celu rozwój turystyki poprzez udostępnienie zasobów dziedzictwa naturalnego. Rozbudowa ogrodu botanicznego zwiększyła aktywność inwestycyjną lokalnych przedsiębiorców. Ogród stał się miejscem edukacji akademickiej dla studentów kierunków biologii, geografii i ochrony środowiska uczelni wyższych.

Najciekawsze polskie inwestycje samorządowe 1999–2019Pobierz

Profesor Bogdan Ney – Wspomnienie

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.32.08

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. inż. Bogdana Neya. Odszedł nie tylko autorytet w dziedzinie geodezji i kartografii, ale również gospodarki przestrzennej. W 2004 roku Profesor był powołany przez Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, na członka Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a w 2010 na jej przewodniczącego.

Profesor Bogdan Ney – WspomnieniePobierz