Polityka regionalna w Polsce w latach 2004-2013

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono determinanty i cele polityki regionalnej realizowanej w latach 2004-2013 w Polsce. Omówiono teoretyczne podejścia do polityki regionalnej oraz przedstawiono modele realizacji polityki regionalnej. Omówiono również zmiany polityczne, jakie zaszły w Polsce od 1990 roku i ich wpływ na politykę regionalną.

Zbigniew Strzelecki, Regional Policy in Poland in the Years 2004–2013Pobierz

Model 3S Urban Sprawl w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

Tomasz Sławiński, Maciej Sulmicki

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Plany rozwoju Warszawy zmieniały się z czasem. Pierwszy Plan Obszaru Metropolitalnego Warszawy (1911) zakładał istnienie rdzenia miejskiego otoczonego pasem zieleni. Plan przestrzenny Warszawy funkcjonalnej z 1934 r. przedstawiał dwie struktury liniowe krzyżujące się w centrum miasta i oparte na sieci kolejowej i drogowej.

Tomasz Sławiński, Maciej Sulmicki, The 3S Model of Urban Sprawl in the Warsaw Functional AreaPobierz

Współczesne liderki i liderzy. Nowe wyzwania dla kobiet

Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że zaangażowanie obywatelskie w sprawy lokalne jest czynnikiem rozwoju i zaletą we współczesnym świecie, nawet jeśli trudno to udowodnić empirycznie i jednoznacznie. Zaangażowanie obywatelskie obejmuje aktywne uczestnictwo obywateli w społeczności lokalnej poprzez uznanie możliwości wpływu na sprawy lokalne i reprezentacji przez lokalnych liderów.

Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska, Contemporary Leaders and Leadership. New Challenges for WomenPobierz

Globalne trendy w cywilizacji informacyjnej a rynek pracy w Polsce

Andrzej Karpiński

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł poświęcony jest wpływowi cywilizacji informacyjnej na polski rynek pracy. Przedstawiono główne kamienie milowe w procesach rozwojowych związanych ze zmianami technologicznymi oraz omówiono implikacje tych zmian dla tradycyjnej działalności produkcyjnej. Na przykładzie gospodarki amerykańskiej omówiono potencjalne zmiany na polskim rynku pracy.

Andrzej Karpiński, Global Trends in Information Civilistation and the Labour Market in PolandPobierz

Polityka rozwoju Mazowsza na lata 2014-2020 w dokumentach strategicznych

Adam Struzik

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia priorytety i plany rozwoju w latach 20014-2020 przygotowane przez samorząd województwa mazowieckiego. Omawia główne polityki rozwoju, warunki finansowe ich realizacji oraz dostępne instrumenty stymulowania procesów rozwojowych.

Adam Struzik, Mazovia’s 2014–2020 Development Policy in its Strategic DocumentsPobierz

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – priorytety rozwojowe

Elżbieta Kozubek

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wizję i cele postawione w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030. Mazowsze jako Innowacyjny Region, która została przyjęta 28 października 2013 roku. Dokument ten zawiera pełną i spójną wizję rozwoju regionu, uwzględniającą cele nakreślone w wielu europejskich i polskich dokumentach strategicznych. Polityka rozwoju regionalnego, określona w Strategii, koncentruje się przede wszystkim na tych obszarach strategicznej interwencji, które będą miały wpływ na konkurencyjność województwa mazowieckiego.

Elżbieta Kozubek, Development Strategy of the Mazowieckie Voivodship until 2030 – development prioritiesPobierz

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030 – refleksje

Krzysztof Opolski, Sylwia Marciszewska

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest zbiorem krytycznych refleksji na temat “Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego 2030. Mazowsze jako Innowacyjny Region”. Autorzy omawiają zapisy Strategii dotyczące terytorialnego wymiaru rozwoju oraz analizy SWOT. Na tym tle omawiane są główne problemy rozwoju województwa mazowieckiego, możliwe scenariusze rozwoju oraz sposoby realizacji celów strategii.

Krzysztof Opolski, Sylwia Marciszewska Development Strategy of the Mazowieckie Voivodship 2030 – reflectionsPobierz