Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szanowni Państwo, trzymacie w ręku najnowszy numer MAZOWSZE Studia Regionalne, który zawiera materiały powstałe na podstawie badań opracowanych na potrzeby projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.4.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030 i ich skutki

Przemysław Śleszyński

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zawarto najważniejsze wyniki badań z raportu modułowego pod tym samym tytułem, realizowanego w projekcie Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza („Trendy rozwojowe Mazowsza”). Wykazano, że województwo mazowieckie jest obszarem silnie zróżnicowanym społeczno-demograficznie. Wymaga to odmienności polityki przestrzennej i regionalnej, w nawiązaniu do specyfiki funkcjonalno-osadniczej i uwarunkowań historyczno-kulturowych.

Przemysław Śleszyński, Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030 i ich skutkiPobierz

Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego

Konrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Edukacja, a konkretnie jej „produkt finalny”, czyli poziom wykształcenia, jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Dokonywane, praktycznie od najwcześniejszych etapów kształcenia, wybory edukacyjne (bezpośrednio lub pośrednio – przez rodziców) wpływają na osiągnięcie sukcesu w zakresie zdobytego wykształcenia.

Konrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc, Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiegoPobierz

Determinanty innowacyjności na Mazowszu

Marta Mackiewicz, Anna Dąbrowska

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, zrealizowanego na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w ramach większego przedsięwzięcia badawczego „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Tematem artykułu jest innowacyjność Mazowsza jako jeden z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej regionu.

Marta Mackiewicz, Anna Dąbrowska, Determinanty innowacyjności na MazowszuPobierz

Policentryczność rozwoju Mazowsza

Jerzy Bański, Konrad Ł. Czapiewski, Marcin Mazur

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W niniejszym opracowaniu zestawiono kilka najważniejszych wniosków z badań struktury osadniczej, powiązań ośrodków subregionalnych i spójności społeczno-gospodarczej Mazowsza, zrealizowanych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. W kontekście rozwoju policentrycznego Mazowsza struktura rozmieszczenia osadnictwa jest korzystna. Centralne funkcje w regionie pełni Warszawa, wokół której zlokalizowanych jest pięć ośrodków subregionalnych (Radom, Płock, Ostrołęka, Ciechanów, Siedlce) o różnym potencjale rozwojowym.

Jerzy Bański, Konrad Ł. Czapiewski, Marcin Mazur, Policentryczność rozwoju MazowszaPobierz

Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni

Bożena Degórska

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W niniejszym artykule, oprócz identyfikacji terenów objętych intensywną urbanizacją przestrzeni, starano się wskazać problemy, korzyści i zagrożenia, związane z kształtowaniem ważnych dla OMW struktur przyrodniczych, a głównie sieci ekologicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy, generowane przez rozwój żywiołowej urbanizacji. Na terenie OMW główne zagrożenie dla przestrzeni przyrodniczej stanowi żywiołowa urbanizacja. Od 2005 roku szczególną intensywnością rozwoju terenów zurbanizowanych wyróżnia się północna część OMW, podczas gdy w latach 2000-2004 były to głównie tereny położone na południe od Warszawy.

Bożena Degórska, Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeniPobierz

Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza

Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zaprezentowano wyniki badania na temat wpływu pozaekonomicznych czynników rozwoju Mazowsza na konkurencyjność regionu. Rola tych czynników poddawana jest analizie w kontekście identyfikacji przewag konkurencyjnych od strony inwestora oraz od strony władz lokalnych. Opis wyników przeprowadzonych badań koncentruje się wokół „miękkich” czynników lokalizacyjnych, takich jak: „stołeczność” regionu, jakość środowiska przyrodniczego, kapitał społeczny i kapitał ludzki, symbole kultury i historii, postawa władz lokalnych.

Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności MazowszaPobierz

Konflikty społeczne na Mazowszu – identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny

Sylwia Dudek-Mańkowska, Marta Lackowska-Madurowicz

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia wyniki badania konfliktów społecznych na Mazowszu, przeprowadzonego w ramach projektu Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju. Celem pracy było zewidencjonowanie i analiza konfliktów występujących na Mazowszu oraz poszukiwanie związku konfliktów z rozwojem lokalnym. Założyliśmy przy tym, w myśl współczesnych podejść koncepcyjnych, że konflikt jest zjawiskiem naturalnym, które może mieć tak negatywne, jak i pozytywne skutki.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Marta Lackowska-Madurowicz, Konflikty społeczne na Mazowszu – identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalnyPobierz

Jak powstają obserwatoria terytorialne w Polsce?

Tomasz Sałański

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono przyczyny powoływania obserwatoriów terytorialnych oraz opis pierwszych działań z tym związanych. Tworzenie takich instytucji w Polsce jest efektem sprawdzonych praktyk europejskich, gdzie na początku tego wieku powstała sieć obserwatoriów planowania przestrzennego. Pierwsze polskie doświadczenia są związane z budową regionalnych obserwatoriów rynku pracy, we wcześniejszym okresie programowania Unii Europejskiej.

Tomasz Sałański, Jak powstają obserwatoria terytorialne w Polsce?Pobierz