Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z wielką przyjemnością oddaję Szanownym Państwu, naszym Czytelnikom, siódmy już numer periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne. Z wydania na wydanie zyskuje on coraz większą popularność, czego dowodem jest m.in. prośba Dyrektora Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o objęcie patronatem medialnym konferencji naukowej

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania

Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu to działanie na rzecz ochrony tego dziedzictwa, ale także decyzje dotyczące współczesnego korzystania z tego zasobu. Konferencja Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania zorganizowana została 20 maja 2011 roku przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński, Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzaniaPobierz

Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesności

Dorota Kielak

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Dwuwymiarowość (materialny i niematerialny wymiar) dziedzictwa kulturowego sprawia, że ochrona tego dziedzictwa to, z jednej strony, zabezpieczanie materialne zabytków, a z drugiej – troska o zachowanie pamięci historycznej. To sprawia, że ochrona dziedzictwa staje się zależna od sposobu rozumienia historii.

Dorota Kielak, Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesnościPobierz

Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?

Zbigniew Kobyliński

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł dotyczy definicji dziedzictwa kulturowego, jego wartości dla społeczeństwa oraz problemu jego własności i konfliktów, które wokół własności dziedzictwa kulturowego powstają. Wytwory człowieka, a także wytwory natury, które posiadają wartości duchowe, możemy nazwać dobrami kultury. Dziedzictwem kulturowym jest natomiast ta część dawnych dóbr kultury, która uznana została za wartościową przez kolejne, następne pokolenia i dzięki temu dotrwała do chwili obecnej

Zbigniew Kobyliński, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?Pobierz

Zabytek z punktu widzenia estetyki, czyli o węzłach, przejściach i przesunięciach znaczeń w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym

Krystyna Gutowska

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym ma charakter transdyscyplinarny, wymaga częstego przechodzenia pomiędzy różnymi dziedzinami, przyjmowania odmiennych punktów widzenia, nie zawsze dających się uzgodnić. Posługując się przykładami z obszaru Mazowsza, staram się pokazać punkty splatania się zagadnień z zakresu estetyki, filozofii kultury i ochrony oraz konserwacji zabytków – węzły i miejsca przejścia między dyscyplinami, w których następuje zmiana (najczęściej niezauważalnie, stopniowo) znaczenia różnych kategorii, pojęć i sensów.

Krystyna Gutowska, Zabytek z punktu widzenia estetyki, czyli o węzłach, przejściach i przesunięciach znaczeń w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowymPobierz

Prawne aspekty ochrony nieruchomości zabytkowych

Helena Kisilowska

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ochrona zabytków nieruchomych i opieka nad tymi zabytkami wymaga właściwych instrumentów prawnych. Ustawy powinny jasno określać przedmiot ochrony, zasady, cele i metody, a także uprawnienia i obowiązki zarówno użytkowników zabytków, jak i organów administracji publicznej.

Helena Kisilowska, Prawne aspekty ochrony nieruchomości zabytkowychPobierz

Zabytki województwa mazowieckiego – ochrona, zarządzanie i promocja, w świetle materiałów i działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie

Margerita Szulińska

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ochrona zabytków nieruchomych i opieka nad tymi zabytkami wymaga właściwych instrumentów prawnych. Ustawy powinny jasno określać przedmiot ochrony, zasady, cele i metody, a także uprawnienia i obowiązki zarówno użytkowników zabytków, jak i organów administracji publicznej.

Margerita Szulińska, Zabytki województwa mazowieckiego – ochrona, zarządzanie i promocja, w świetle materiałów i działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w WarszawiePobierz

Dziedzictwo kulturowe warszawskiej dzielnicy Białołęka: problemy ochrony, prezentacji i popularyzacji

Magdalena Bryk

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest przedstawieniem zarysu problematyki zarządzania dziedzictwem kulturowym jednej z największych warszawskich dzielnic – Białołęki. Dotyczy on zarówno obiektów zabytkowych archeologicznych, jak i historycznych. Artykuł zawiera krótką charakterystykę omawianego obszaru wraz ze szkicem pradziejów i wydarzeń historycznych oraz przedstawia przyjętą metodologię i efekty pracy nad stworzeniem bazy zasobów archeologicznych, a także katalogu nieruchomych obiektów zabytkowych z obszaru dzielnicy.

Magdalena Bryk, Dziedzictwo kulturowe warszawskiej dzielnicy Białołęka: problemy ochrony, prezentacji i popularyzacjiPobierz

Stanowiska archeologiczne w krajobrazie kulturowym Mazowsza. Problemy zarządzania i ekspozycji

Jacek Wysocki

DOI: brak

Nr woluminu: 7

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wśród tysięcy stanowisk archeologicznych, zarejestrowanych w archiwach konserwatorskich, szczególne miejsce zajmują stanowiska archeologiczne o własnej formie krajobrazowej. Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się około 200 grodzisk i zamczysk. Artykuł przedstawia typy tych obiektów, zagrożenia typowe dla nich oraz formy działań podejmowanych w celu ich ochrony.

Jacek Wysocki, Stanowiska archeologiczne w krajobrazie kulturowym Mazowsza. Problemy zarządzania i ekspozycjiPobierz